Vodič za naknadu štete

Advokat Anđelković

Šteta je umanjenje nečije imovine ili sprečavanje njenog povećanja, kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha.

U različitim životnim situacijama može se desiti štetni događaj koji će prouzrokovati materijalnu i/ili nematerijalnu štetu.

Danas su najčešći sudski postupci oni koji za predmet imaju naknadu štete, zbog čega smo odlučili da napišemo Vodič za naknadu štete u kom će biti sadržani svi stručni tekstovi o kojima smo do sada pisali, a koji za temu imaju neki od oblika naknade štete.

U blogu Naknada Štete pronaći ćete odgovore na osnovna pitanja: šta je šteta i koji oblici štete postoje, u kom roku je moguće tražiti naknadu štete, kao i osnovna uputstva u pogledu pojedinih osnova za naknade štete.

Kao jedan od najčešćih osnova za naknadu štete javlja se ujed psa lutalice. U toku kalendarske godine zabeleži se nekoliko hiljada napada pasa lutalica na ljude. Kada se ovome doda broj naknada štete po osnovu pada u šaht, rupu ili na ledu, lako se izvodi zaključak da na godišnjem nivou jedinice lokalne samouprave izdvajaju velike svote novca u te svrhe.  Znatan broj oštećenih lica pravo na naknadu štete ostvari u mirnom postupku, dok drugi deo svoja prava ostvaruje u sudskom postupku. Detaljnije o ovoj temi pisali smo u našem blogu Naknada štete zbog ujeda psa, pada u šaht ili pada na ledu.

Prema podacima Ministarstva nadležnog za rad, samo tokom 2018. godine zabeleženo je 788 teških povreda na radu i 7 smrtnih povreda. Najveći broj povreda je zabeležen u delatnostima prerađivačke industrije, zdravstvene i socijalne zaštite, trgovine na veliko i malo itd. Prema prirodi povreda, najčešći su prelomi, a prema starosnoj dobi najveći broj povreda je zabeležen kod zaposlenih u starosnom dobu od 30 do 49 godina, dok prema polu čak 74,09% povređenih su bili muškarci. Veliki broj povreda je zabeležen i u narednim godinama, iako je Vlada Republike Srbije donela Odluku da se 2019. godina proglasi godinom bezbednosti i zdravlja na radu. Povrede su česte iako je veliki broj ljudi usled pandemije virusa Covid-19 upućen na rad od kuće. Ovoj statistici treba dodati i veliki broj povreda koje ne bivaju prijavljene. Detaljnije o temi Naknade štete zbog povrede na radu čitajte u našem blogu.

Statistički podaci pokazuju da se u našoj državi na godišnjem nivou desi oko 17.000 saobraćajnih nezgoda, od kojih najveći udeo zauzimaju saobraćajne nezgode nastale sudarom dva automobila. Znatan broj odštetnih zahteva se uspešno završi u postupku pred osiguranjem, kada oštećena lica angažuju advokata za naknadu štete. Više o ovoj temi pročitajte u našem blogu Naknada štete nastale u saobraćajnoj nezgodi.

Učestali problem sa kojima se danas veliki broj zaposlenih lica susreće jeste Nezakonit otkaz ugovora o radu, imajući u vidu činjenice da takve odluke donose nestručna lica koja ne poznaju zakonsku proceduru. Iz nezakonitog otkaza ugovora o radu nastaje osnov za naknadu materijalne štete, a u retkim slučajevima i osnov za naknadu nematerijalne štete. O ovoj temi smo pisali u našem blogu Naknada štete zbog nezakonitog otkaza.

Usled nepredvidivosti životnih situacija u ovom vodiču nisu sadržani svi mogući osnovi za naknadu štete, zbog čega savetujemo da se u svakom konkretnom slučaju konsultujete sa advokatom za naknadu štete radi pokretanja eventualnog postupka.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!