Radne dozvole za strance

advokat novi sad work permit serbia lawyer

Zakoni kojima se reguliše postupak izdavanja radne dozvole i odobrenja za privremeni boravak na teritoriji Republike Srbije su Zakon o strancima i Zakon o zapošljavanju stranaca.

Zapošljavanje stranca ostvaruje se pod uslovom da poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja, odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje i dozvolu za rad.

Vrste dozvola za rad

Dozvola za rad se može izdati kao lična radna dozvola i kao radna dozvola.

U zavisnosti od konkretnih potreba lica koje treba da bude radno angažovano razlikuje se sam postupak pribavljanja radne dozvole, uslovi i potrebna dokumentacija za apliciranje kako za radnu dozvolu tako i za privremeni boravak.

Period na koji može biti izdata radna dozvola se takođe razlikuje, pa tako u slučaju radne dozvole za zapošljavanje ista može da se produžava neograničen broj puta, dok radna dozvola za upućena lica se izdaje na period koji ne može biti duži od godinu dana sa produženjem najduže do dve godine.

Ukoliko želite da započnete postupak apliciranja za radnu dozvolu i privremeni boravak, najpre treba postaviti sebi pitanje “Koja radna dozvola mi je potrebna?”, što će zavisiti od konkretnih okolnosti i potreba. Sledeći korak je da se konsultujete sa advokatom koji je specijalizovan za ovu granu prava, a sa kojim ćete tačno utvrditi vrstu radne dozvole i koji će vam potom objasniti postupak, uslove, proceduru i predočiti troškove.

Da li stranac može da bude radno angažovan bez radne dozvole?

Odgovor je da.
Najčešći slučajevi kada stranac ne pribavlja dozvolu za rad jesu kada njegov boravak u Republici Srbiji na traje duže od 90 dana u roku od šest meseci od dana prvog ulaska u Republiku Srbiju i to:

  • Ako je vlasnik, osnivač, zastupnik ili član organa pravngo lica registrovan u Republici Srbiji, pod uslovom da nije u radnom odnosu u tom pravnom licu
  • Ako u Republici Srbiji boravi radi uspostavljanja poslovnih kontakata ili prisustvovanja poslovnim sastancima i koji, bez ostvarivanja prihoda u Republici Srbiji, obavlja druge psolovne aktivnosti koje se odnose na pripremu stranog posldoavca da uspostavi prisustvo i otpočne sa radom u Republici Srbiji
  • Ako je upćeno lice koje u Republici Srbiji izvodi radove na osnovu ugovora o nabavci robe, nabavci ili zakupu mašina ili opreme i njene isporuke, instaliranja, montaže, opravke ili obučavanja za rad na tim mašinama ili opremi

Pored navedenih slučajeva, Zakon o zapošljavanju stranaca poznaje i druge slučajeve kada stranac nema obavezu da pribavlja dozvolu za rad.

Ko podnosi zahtev za izdavanje radne dozvole?

Odgovor na ovo pitanje opet zavisi od toga o kojoj vrsti radne dozvole se radi.

Ukoliko je to radna dozvola za zapošljavanje i posebne slučajeve zapošljavanja, zahtev podnosi poslodavac ukoliko je prethodno ispunio tražene uslove. Upravo iz og razloga Zakon određuje da poslodavac snosi troškove izdavanja radne dozvole, koji troškovi moraju biti plaćeni isključivo nalogom za prenos.

Ukoliko je to radna dozvola za samozapošljavanje ili lična radna dozvola, zahtev podnosi stranac, u kom slučaju troškovi padaju na teret stranca i moraju biti plaćeni nalogom za uplatu.

Da li građani EU pribavljaju radnu dozvolu?

Zakon zapošljavanju stranaca govori o uslovima za zapošljavanje državljana EU, pa tako određuje da imaju slobodan pristup tržištu rada u Republici Srbiji (dakle, bez pribavljanja radne dozvole), ali u prelaznim i završnim odredbama Zakon određuje da će odredbe koje se odnose na državljane EU stupiti na snagu kada Republika Srbiaj stupi u članstvo EU.
Do tada, građani EU pribavljaju radne dozvole pod istim uslovima kao i ostali.

Postupak pribavljanja radne dozvole i odobrenja za privremeni boravak je naročito složen, te iziskuje dosta vremena, sačinjavanje potrebne dokumentacije i ispunjenje traženih uslova. Naš tim advokata je specijalizovan za radno pravo, pa tako pruža kompletnu pravnu pomoć potrebnu u postupku ishodovanja radne dozvole.

Još naših tekstova:

advokati novi sad внж адвокат

Naknada štete iz avio saobraćaja

Naknada štete u avio saobraćaju je u današnje vreme učestala, bilo da se radi kašnjenju/otkazivanju leta, ili gubitku prtljaga, a o čemu ćemo se baviti

ВНЖ адвокат нови сад

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plati određeni iznos, odnosno zakupninu. Advokat za ugovore Novi Sad

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Kupovina nekretnine u Srbiji za strance

Da li i pod kojim uslovima stranci mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima? Sa kojim državama imamo bilateralni ugovor ili faktički reciprocitet? Odgovore daje advokat za imigraciono pravo u Novom Sadu.

advokati novi sad

Povreda ugleda i časti

Povreda ugleda i časti je slučaj sa kojim se svako od nas može susresti u svakodnevnom životu, čime ćemo se baviti u ovom tekstu, ali

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!