Krivični postupak prema maloletnicima


Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica primenjuje se prema maloletnicima, prema punoletnim licima kad im se sudi za krivična dela koja su učinila kao maloletnici, kao i prema licima koja su krivično delo učinila kao mlađi punoletnici.

Ovim Zakonom regulisano je materijalno pravo i krivični postupak prema napred navedenim licima.

Kada je maloletnik krivično odgovoran?

Da bi se prema maloletniku mogle izreći krivične sankcije potrebno je da je u vreme izvršenja krivičnog dela lice navršilo 14 godina života.

Koje se mere mogu primeniti prema maloletniku?

Zakon poznaje vaspitne naloge i krivične sankcije.


Vaspitni nalozi se mogu primeniti kada postoji priznanje krivičnog dela od strane maloletnika i ceni se njegov odnos prema krivičnom delu i oštećenom.

Svrha vaspitnih naloga je da se ne pokreće krivični postupak prema maloletniku ili da se isti obustavi, odnosno da se primenom vaspitnog naloga utiče na pravilan razvoj maloletnika i jačanje njegove lične odgovornosti kako ubuduće ne bi činio krivična dela.

Pri izboru vaspitne mere sud će posebno uzeti u obzir uzrast i zrelost maloletnika, druga svojstva njegove ličnosti i stepen poremećaja u društvenom ponašanju, težinu dela, pobude iz kojih je delo učinjeno, sredinu i prilike u kojima je živeo, ponašanje posle učinjenog krivičnog dela, a posebno, da li je sprečio ili pokušao da spreči nastupanje štetne posledice, naknadio ili pokušao da naknadi pričinjenu štetu, da li je prema maloletniku ranije bila izrečena krivična sankcija ili prekršajna sankcija, kao i sve druge okolnosti koje mogu biti od uticaja za izricanje one mere kojom će se najbolje postuići svrha vaspitnih mera.

Kazna zatvora se može izreći starijem maloletniku za krivično delo za koje je zakonom propisana kazna zatvora preko pet godina ako zbog visokog stepena krivice, prirode i težine krivičnog dela ne bi bilo opravdano izreći vaspitnu meru.

Kako pripremiti odbranu?

Najpre, sa maloletnikom treba utvrditi sve činjenice koje se odnose na krivično delo od kojih će zavisiti dalji tok odbrane.

Branilac sa maloletnikom i njegovim roditeljima posebno utvrđuje sve činjenice koje se odnose na lične prilike maloletnika, što čini poseban segment odbrane.

U toku celog postupka branilac sa maloletnikom postupa na naročito obazriv način, vodeći računa o zrelosti maloletnika, drugim ličnim svojstvima i zaštiti privatnosti maloletnika, koristeći se svojim posebnim znanjima iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih.

Branilac će maloletnika posebno upoznati sa tokom postupka.


Naši advokati poseduju sertifikate o stečenim posebnim znanjima iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih, zbog čega su ovlašćeni da postupaju kao branioci odnosno zastupnici maloletnih učinioca krivičnih dela, odnosno maloletnih oštećenih lica. Pošto se radi o posebno osetljivoj kategoriji lica naši advokati održavaju konsultacije sa maloletnicima i roditeljima radi pravnog savetovanja.

Još naših tekstova:

advokati novi sad внж адвокат

Naknada štete iz avio saobraćaja

Naknada štete u avio saobraćaju je u današnje vreme učestala, bilo da se radi kašnjenju/otkazivanju leta, ili gubitku prtljaga, a o čemu ćemo se baviti

ВНЖ адвокат нови сад

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plati određeni iznos, odnosno zakupninu. Advokat za ugovore Novi Sad

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Kupovina nekretnine u Srbiji za strance

Da li i pod kojim uslovima stranci mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima? Sa kojim državama imamo bilateralni ugovor ili faktički reciprocitet? Odgovore daje advokat za imigraciono pravo u Novom Sadu.

advokati novi sad

Povreda ugleda i časti

Povreda ugleda i časti je slučaj sa kojim se svako od nas može susresti u svakodnevnom životu, čime ćemo se baviti u ovom tekstu, ali

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!