Krivični postupak prema maloletnicima


Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica primenjuje se prema maloletnicima, prema punoletnim licima kad im se sudi za krivična dela koja su učinila kao maloletnici, kao i prema licima koja su krivično delo učinila kao mlađi punoletnici.

Ovim Zakonom regulisano je materijalno pravo i krivični postupak prema napred navedenim licima.

Kada je maloletnik krivično odgovoran?

Da bi se prema maloletniku mogle izreći krivične sankcije potrebno je da je u vreme izvršenja krivičnog dela lice navršilo 14 godina života.

Koje se mere mogu primeniti prema maloletniku?

Zakon poznaje vaspitne naloge i krivične sankcije.


Vaspitni nalozi se mogu primeniti kada postoji priznanje krivičnog dela od strane maloletnika i ceni se njegov odnos prema krivičnom delu i oštećenom.

Svrha vaspitnih naloga je da se ne pokreće krivični postupak prema maloletniku ili da se isti obustavi, odnosno da se primenom vaspitnog naloga utiče na pravilan razvoj maloletnika i jačanje njegove lične odgovornosti kako ubuduće ne bi činio krivična dela.

Pri izboru vaspitne mere sud će posebno uzeti u obzir uzrast i zrelost maloletnika, druga svojstva njegove ličnosti i stepen poremećaja u društvenom ponašanju, težinu dela, pobude iz kojih je delo učinjeno, sredinu i prilike u kojima je živeo, ponašanje posle učinjenog krivičnog dela, a posebno, da li je sprečio ili pokušao da spreči nastupanje štetne posledice, naknadio ili pokušao da naknadi pričinjenu štetu, da li je prema maloletniku ranije bila izrečena krivična sankcija ili prekršajna sankcija, kao i sve druge okolnosti koje mogu biti od uticaja za izricanje one mere kojom će se najbolje postuići svrha vaspitnih mera.

Kazna zatvora se može izreći starijem maloletniku za krivično delo za koje je zakonom propisana kazna zatvora preko pet godina ako zbog visokog stepena krivice, prirode i težine krivičnog dela ne bi bilo opravdano izreći vaspitnu meru.

Kako pripremiti odbranu?

Najpre, sa maloletnikom treba utvrditi sve činjenice koje se odnose na krivično delo od kojih će zavisiti dalji tok odbrane.

Branilac sa maloletnikom i njegovim roditeljima posebno utvrđuje sve činjenice koje se odnose na lične prilike maloletnika, što čini poseban segment odbrane.

U toku celog postupka branilac sa maloletnikom postupa na naročito obazriv način, vodeći računa o zrelosti maloletnika, drugim ličnim svojstvima i zaštiti privatnosti maloletnika, koristeći se svojim posebnim znanjima iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih.

Branilac će maloletnika posebno upoznati sa tokom postupka.


Naši advokati poseduju sertifikate o stečenim posebnim znanjima iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih, zbog čega su ovlašćeni da postupaju kao branioci odnosno zastupnici maloletnih učinioca krivičnih dela, odnosno maloletnih oštećenih lica. Pošto se radi o posebno osetljivoj kategoriji lica naši advokati održavaju konsultacije sa maloletnicima i roditeljima radi pravnog savetovanja.

Još naših tekstova:

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokati u novom sadu

Rad na određeno vreme

Šta je rad na određeno vreme? Kada se može zaključiti ugovor o radu na određeno vreme? Odgovore daje Advokat za radno pravo u Novom Sadu.

sporazumni razvod advokat

Sporazumni razvod braka

Kada je moguć sporazumni razvod? Da li supružnici moraju da pristupe u sud? Šta je potrebno pripremiti od dokumentacije? Odgovore daje Advokat za porodično pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Potrošački spor

Šta je potrošački spor? Koja su prava potrošača? Kako se treba držati u odnosu sa prodavcem? Odgovore daje advokat za potrošački spor u Novom Sadu.

advokat za naknadu stete

Naknada štete zbog smrti bliskog lica

Kako se postavlja zahtev za naknadu štete? Ko je odgovorno lice za naknadu štete? Od čega sve zavisi visina novčane naknade? Odgovore daje advokat za naknadu štete u Novom Sadu.

advokat novi sad

Jednaka zarada za isti rad

Zaposlenima se po zakonu garantuje jednaka zarada za isti rad koji obavljaju kod poslodavca. Saznajte koja su Vaša prava! Odgovore daje Advokat za radno pravo u Novom Sadu.

tuzba protiv eps advokat novi sad epsa

Tužba protiv EPS

Šta je garantovani trošak snabdevača? Da li je naplaćen nezakonito? Da li je moguće tužiti EPS? Odgovore daje advokat u Novom Sadu.

advokatska kancelarija Anđelković Novi Sad

Umesto otkaza ugovora o radu

Koje mere se mogu izreći zaposlenom umesto otkaza ugovora o radu? Koji postupak je potrebno sprovesti? Kako izabrati odgovarajuću meru? Odgovore daje advokat za radno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia EPS tuzba tuzbe

Vodič za naknadu štete

Kada imate pravo na naknadu štete? Koji su rokovi i kako se odštetni zahtev podnosi? Ko je odgovoran za određene vidove štete? Odgovore daje advokat za naknadu štete u Novom Sadu.

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

Adresa: Jevrejska br. 14a / lokal 11

Email: 

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!