Ugovor o doživotnom izdržavanju

ugovor o dozivotnom izdrzavanju advokat novi sad advokatska kancelarija

Šta je ugovor o doživotnom izdržavanju?

Prema Zakonu o nasleđivanju, ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.

Predmet ugovora o doživotnom izdržavanju mogu biti tačno određene stvari ili prava koja postoje u trenutku zaključenja ugovora.

Obaveza davaoca izdržavanja, ukoliko ništa drugo nije ugovoreno, ogleda se u obezbeđivanju stanovanja, hrane, odeće i obuće, odgovarajuću negu u bolesti i starosti i davanja za svakodnevne uobičajene potrebe. Obaveza davaoca ne mora da se ogleda samo i isključivo u finansijskim davanjima, već i u brizi, nezi, održavanju higijene za primaoca izdržavanja i drugo.

ugovor o dozivotnom izdrzavanju novi sad

Forma ugovora o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave. Prilikom solemnizacije, javni beležnik je dužan da stavi napomenu u klauzuli o potvrđivanju da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u zaostavštinu primaoca izdržavanja i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici, jer je u suprotnom ugovor ništav. Sve formalnosti oko ugovora o doživotnom izdržavanju završiće vam advokat za ugovore.

Ko može da zaključi ugovor o doživotnom izdržavanju?

Primalac doživotnog izdržavanja može da bude bilo koje lice koje ima određenu imovinu koja bi bila predmet ugovora o doživotnom izdržavanju.

Međutim, primalac doživotnog izdržavanja mora biti takvog zdravstvenog stanja i životne dobi, tako da ugovor o doživotnom izdržavanju predstavlja neizvesnost za davaoca izdržavanja u smislu da isti ne zna koliko dugo će ugovor biti na snazi i koji vremenski period će biti obavezan da daje izdržavanje. Ovaj uslov se drugačije naziva aleatornost.

Kada je ugovor o doživotnom izdržavanju zaključen sa licem koje je relativno dobrog zdravlja za svoje godine, takav ugovor je aleatoran. Za to lice se ne zna koliko dugo će živeti niti kolike će biti njegove potrebe u budućnosti, zbog čega je takav ugovor neizvestan za davaoca izdržavanja.

Kada je ugovor o doživotnom izdržavanju zaključen sa licem koje je teško bolesno ili pred smrt, takav ugovor nije aleatoran. Ovde je jasno da nema srazmere između davanja koje davalac izdržavanja treba da pruži i vrednosti imovine koju će steći nakon smrti primaoca izdržavanja, zbog čega zakonski naslednici primaoca izdržavanja ovaj ugovor mogu lako poništiti.

Što se tiče davaoca doživotnog izdržavanja, to može da bude svako fizičko ili pravno lice.

Međutim, ništav je ugovor o doživotnom izdržavanju u kome je davalac izdržavanja fizičko ili pravno lice koje se u okviru svog zanimanja odnosno delatnosti stara o primaocu izdržavanja (medicinsko osoblje, bolnice, agencije i slično), osim ukoliko za ugovor prethodno nije dobijena saglasnost nadležnog organa starateljstva.

Ukoliko dođe do smrti davaoca izdržavanja u toku trajanja ugovora o doživotnom izdržavanju, njegove obaveze prelaze na njegovog bračnog druga i potomke koji su pozvani na nasleđe, ako pristanu.

najbolji advokat novi sad

Raskid ugovora na zahtev ugovorenika

Ako se međusobni odnosi ugovorenika iz bilo kog uzroka toliko poremete da postanu nepodnošljivi, svako od njih može zahtevati da sud raskine ugovor.

Ako se posle zaključenja ugovora okolnosti toliko promene da njegovo ispunjenje postane znatno otežano, sud može, na zahtev jedne ili druge ugovornice, njihove odnose iznova urediti ili raskinuti.

Pored razloga koji su predviđeni Zakonom o nasleđivanju, raskid ugovora se može tražiti i po drugim osnovama, kao što je neispunjenje ugovora.

najbolji advokat u novom sadu za ugovore

Pravo zakonskih naslednika

Važno je napomenuti da u zaostavštinu ne ulazi imovina ustupljena za života kao ni imovina koja je bila predmet ugovora o doživotnom izdržavanju.

U odnosu na imovinu koja je bila predmet ugovora o doživotnom izdržavanju, naslednici imaju pravo da, u roku od godinu dana od dana saznanja za ugovor (koji rok ne može početi da teče pre smrti primaoca izdržavanja) odnosno u roku od tri godine od dana smrti primaoca izdržavanja, traže poništaj takvog ugovora ukoliko isti nije ispunjavao uslov aleatornosti.

Zakonski naslednici mogu da pobijaju ugovor o doživotnom izdržavanju i ukoliko je davalac izdržavanja fizičko ili pravno lice koje se u okviru svog zanimanja odnosno delatnosti stara o primaocu izdržavanja, a prethodno za zaključenje ugovora nije data saglasnost nadležnog organa starateljstva, ili ako ugovor o doživotnom izdržavanju nije ispunjavao potrebnu formu, ili ako je ugovor o doživotnom izdržavanju zaključen sa ciljem da se izigraju zakonska prava nužnih naslednika, odnosno ako je isti zaključen iz nedopuštenih pobuda, ili ako se davaocu izdržavanja ostavljaju stvari ili prava koja se kod primaoca izdržavanja zateknu u momentu smrti odnosno ako te stvari ili prava nisu određene samim ugovorom.

Dakle, prilikom zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju bitno je voditi računa o nizu posebnosti kako se nakon smrti primaoca izdržavanja ne bi stekli uslovi za pobjanje takvog ugovora o strane zakonskih naslednika.

Sa druge strane, ukoliko postoji neki osnov za pobijanje ugovora o doživotnom izdržavanju, savetujemo da se oko toga posavetujete sa advokatom budući da se u zavisnosti od svakog konkretnog razloga tužbeni zahtev može drugačije formulisati od čega će zavisiti i osnovanost tužbe u parničnom postupku.

advokatska kancelarija u novom sadu

Šta je ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života?

U praksi se ugovor o doživotnom izdržavanju često meša sa ugovorom o ustupanju i raspodeli imovine za života.

Ovim ugovorom predak može svojim potomcima ustupiti i razdeliti imovinu, samo pod uslovom da se sa time saglase svi potomci koji bi bili pozvani na nasleđe. Ukoliko se nije saglasio neki od potomaka koji je kasnije postao naslednik, ovaj ugovor će imati dejstvo ugovora o poklonu. Isto se odnosi i na bračnog druga ustupioca. Imovina ustupljena za života, ukoliko je ispoštovana potrebna forma, ne ulazi u zaostavštinu ostavioca.

advokatska kancelarija

Naša advokatska kancelarija pruža usluge sačinjavanja ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, kao i usluge zastupanja u postupcima koji mogu nastati u vezi sa pobijanjem ovih ugovora.

Advokat Anđelković

Još naših tekstova:

advokati novi sad внж адвокат

Naknada štete iz avio saobraćaja

Naknada štete u avio saobraćaju je u današnje vreme učestala, bilo da se radi kašnjenju/otkazivanju leta, ili gubitku prtljaga, a o čemu ćemo se baviti

ВНЖ адвокат нови сад

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plati određeni iznos, odnosno zakupninu. Advokat za ugovore Novi Sad

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Kupovina nekretnine u Srbiji za strance

Da li i pod kojim uslovima stranci mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima? Sa kojim državama imamo bilateralni ugovor ili faktički reciprocitet? Odgovore daje advokat za imigraciono pravo u Novom Sadu.

advokati novi sad

Povreda ugleda i časti

Povreda ugleda i časti je slučaj sa kojim se svako od nas može susresti u svakodnevnom životu, čime ćemo se baviti u ovom tekstu, ali

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokati u novom sadu

Rad na određeno vreme

Šta je rad na određeno vreme? Kada se može zaključiti ugovor o radu na određeno vreme? Odgovore daje Advokat za radno pravo u Novom Sadu.

sporazumni razvod advokat

Sporazumni razvod braka

Kada je moguć sporazumni razvod? Da li supružnici moraju da pristupe u sud? Šta je potrebno pripremiti od dokumentacije? Odgovore daje Advokat za porodično pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Potrošački spor

Šta je potrošački spor? Koja su prava potrošača? Kako se treba držati u odnosu sa prodavcem? Odgovore daje advokat za potrošački spor u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!