Potrošački spor

advokat novi sad potrosacki spor

Potrošački spor je uređen Zakonom o parničnom postupku i to kao posebna vrsta parničnog postupka gde se primenjuju i posebna pravila.

U kom roku prodavac odgovara za saobraznost robe?

Prodavac odgovara za eventualne nedostatke na robi u periodu od 2 godine računajući od toga kada je roba kupljena.

Ukoliko se nedostatak pojavi u roku od 6 meseci, pretpostavlja se da je taj nedostatak postojao i u momentu kupovine, pa u tom slučaju potrošač ne mora da dokazuje tu činjenicu, već je na prodavcu da takvu činjenicu eventualno ospori putem veštačenja.

Šta potrošač može da zahteva prilikom izjavljivanja reklamacije?

Potrošač može da zahteva:

  • Opravku ili zamenu robe,
  • Umanjenje cene,
  • Raskid ugovora i povraćaj plaćene cene

Kada dolazi do potrošačkog spora?

Potrošač može podneti tužbu ukoliko:

  • Prodavac nije odgovorio na reklamaciju u roku,
  • Prodavac je dao negativan odgovor na reklamaciju, odnosno odbio je zahtev potrošača,
  • Povređeno je neko drugo pravo koje potrošač ima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača

Koji sud je nadležan za odlučivanje po tužbi?

Potrošač može podneti tužbu sudu opšte mesne nadležnosti, a to je prebivalište odnosno sedište prodavca, a može podneti tužbu i onom sudu na čijem području on kao potrošač ima prebivalište odnosno boravište.

advokat novi sad

Da li je postupak praćen nekim troškovima?

U ovom postupku se ne plaća sudska taksa ukoliko vrednost predmeta spora ne prelazi iznos od 500.000,00 dinara.

Takođe, ukoliko je nesaobraznost robe nastupila u roku od 6 meseci, u tom slučaju potrošač neće imati troškove na ime veštačenja, dok ako je nesaobraznost nastupila u roku preko 6 meseci do 2 godine, tada postoji obaveza da potrošač privremeno snosi troškove veštačenja.

Koliko je vremena potrebno da se završi potrošački spor?

Potrošački sporovi su po svojoj prirodi hitni i prvo ročište za glavnu raspravu se zakazuje i održava u roku od 30 dana od dana prijema tužbe u sud. Tuženom se tužba ne dostavlja na dogovor, već mu se ista dostavlja prilikom slanja poziva za ročište.

Međutim, kako su naši sudovi opterećeni velikim brojem predmeta, neretko se dešava da se ovaj rok probije.

advokat novi sad

Advokat za potrošački spor Novi Sad

Naša praksa pokazuje da u najvećem broju slučajeva prodavci neosnovano odbijaju reklamacije, posebno kada se nesaobraznost pokaže u roku od 6 meseci, tako da potrošači ostvaruju svoja prava po pokretanju sudskog postupka. Advokat Novi Sad AK Anđelković.

Još naših tekstova:

advokati novi sad внж адвокат

Naknada štete iz avio saobraćaja

Naknada štete u avio saobraćaju je u današnje vreme učestala, bilo da se radi kašnjenju/otkazivanju leta, ili gubitku prtljaga, a o čemu ćemo se baviti

ВНЖ адвокат нови сад

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plati određeni iznos, odnosno zakupninu. Advokat za ugovore Novi Sad

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Kupovina nekretnine u Srbiji za strance

Da li i pod kojim uslovima stranci mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima? Sa kojim državama imamo bilateralni ugovor ili faktički reciprocitet? Odgovore daje advokat za imigraciono pravo u Novom Sadu.

advokati novi sad

Povreda ugleda i časti

Povreda ugleda i časti je slučaj sa kojim se svako od nas može susresti u svakodnevnom životu, čime ćemo se baviti u ovom tekstu, ali

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!