Naknada štete zbog smrti bliskog lica

advokat novi sad naknada stete

Jedan od vidova nematerijalne štete, predviđenih Zakonom o obligacionim odnosima, je naknada za pretrpljene duševne bolove, odnosno naknada štete zbog smrti bliskog lica, a što predstavlja jedan od najtežih životnih događaja. Naknada se može bliskim licima dosuditi i u slučaju teškog invaliditeta nekog lica.

Koja lica imaju pravo na novčanu naknadu u slučaju smrti?

U slučaju smrti nekog lica, sud može dosuditi članovima njegove uže porodice pravičnu novčanu naknadu za njihove duševne bolove.

Članovi uže porodice su bračni drug, deca i roditelji.

Ova naknada se može dosuditi i braći i sestrama ako je između njih i umrlog postojala trajnija zajednica života, kao i vanbračnom partneru ako je između njega i umrlog postojala trajnija zajednica života.

Od čega zavisi visina novčane naknade?

Naknada se dosuđuje u visini koja predstavlja satisfakciju za pretrpljene duševne bolove zbog gubitka bliskog srodnika, tako da naknada bude pravična – dakle, prema bliskosti srodstva i intenzitetu duševnog bola koji oštećeni trpi.

Imajući u vidu napred navedeno, ta naknada ne mora biti jednaka za sve srodnike.

advokat za naknadu stete

Od koga se potražuje naknada štete?

Odgovor na ovo pitanje zavisi od toga pod kojim okolnostima se desio kritični događaj.

Ukoliko je lice poginulo u saobraćajnoj nezgodi, odštetni zahtev odnosno tužba će biti usmerena prema osiguravajućem društvu. Ukoliko je lice poginulo na radnom mestu, odštetni zahtev odnosno tužba će u najvećem broju slučajeva biti usmerena prema poslodavcu umrlog.

Naš savet je da se u svakom konkretnom slučaju konsultujete sa advokatom za naknadu štete, kako bi vam sam postupak ostvarivanja prava na naknadu štete bio pojašnjen.

Pravo na novčanu rentu

Zakonom o obligacionim odnosima je predviđeno da lice koje je poginuli izdržavao ili redovno pomagao, kao i ono lice koje je po zakonu imalo pravo zahtevati izdržavanje od poginulog, ima pravo na naknadu štete koju trpi gubitkom izdržavanja, odnosno pomaganja.

Ova šteta naknađuje se plaćanjem novčane rente, čiji se iznos odmerava s obzirom na sve okolnosti slučaja, a koji ne može biti veći od onoga što bi oštećenik dobijao od poginulog da je ostao u životu.

advokat novi sad

Advokat za naknadu štete Novi Sad

Naša advokatska kancelarija je specijalizovana za postupke naknade štete i pruža svu pravnu pomoć u pogledu vođenja postupka radi ostvarivanja prava.

Još naših tekstova:

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokati u novom sadu

Rad na određeno vreme

Šta je rad na određeno vreme? Kada se može zaključiti ugovor o radu na određeno vreme? Odgovore daje Advokat za radno pravo u Novom Sadu.

sporazumni razvod advokat

Sporazumni razvod braka

Kada je moguć sporazumni razvod? Da li supružnici moraju da pristupe u sud? Šta je potrebno pripremiti od dokumentacije? Odgovore daje Advokat za porodično pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Potrošački spor

Šta je potrošački spor? Koja su prava potrošača? Kako se treba držati u odnosu sa prodavcem? Odgovore daje advokat za potrošački spor u Novom Sadu.

advokat novi sad

Jednaka zarada za isti rad

Zaposlenima se po zakonu garantuje jednaka zarada za isti rad koji obavljaju kod poslodavca. Saznajte koja su Vaša prava! Odgovore daje Advokat za radno pravo u Novom Sadu.

tuzba protiv eps advokat novi sad epsa

Tužba protiv EPS

Šta je garantovani trošak snabdevača? Da li je naplaćen nezakonito? Da li je moguće tužiti EPS? Odgovore daje advokat u Novom Sadu.

advokatska kancelarija Anđelković Novi Sad

Umesto otkaza ugovora o radu

Koje mere se mogu izreći zaposlenom umesto otkaza ugovora o radu? Koji postupak je potrebno sprovesti? Kako izabrati odgovarajuću meru? Odgovore daje advokat za radno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia EPS tuzba tuzbe

Vodič za naknadu štete

Kada imate pravo na naknadu štete? Koji su rokovi i kako se odštetni zahtev podnosi? Ko je odgovoran za određene vidove štete? Odgovore daje advokat za naknadu štete u Novom Sadu.

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

Adresa: Jevrejska br. 14a / lokal 11

Email: 

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!