Rehabilitacija – brisanje pravnih posledica osude

advokat novi sad

Šta je rehabilitacija?

Rehabilitacija lica pravnosnažno osuđenog u krivičnom postupku znači da se, pod zakonom propisanim uslovima, u određenom trenutku to lice ponovo smatra neosuđivanim, njegova osuda se briše iz svih evidencija i prestaju pravne posledice osude.

Na koji način nastupa rehabilitacija?

Prema Krivičnom zakoniku, rehabilitacija nastaje ili na osnovu samog zakona (zakonska rehabilitacija) ili po molbi osuđenog lica na osnovu sudske odluke (sudska rehabilitacija).

advokatska kancelarija u novom sadu rehabilitacija krediti razvod naknada stete lawyer serbia novi sad

Koji su uslovi za zakonsku rehabilitaciju?

Zakonska rehabilitacija nastaje, pod uslovom da lice ranije nije bilo osuđivano ili se smatra neosuđivanim, ako:

1) lice koje je oglašeno krivim, a oslobođeno od kazne ili kojem je izrečena sudska opomena, u roku od godinu dana od pravnosnažnosti presude, odnosno rešenja ne učini novo krivično delo;

2) lice kojem je izrečena uslovna osuda, u vreme proveravanja i u roku od godinu dana po isteku roka proveravanja, ne učini novo krivično delo;

3) lice koje je osuđeno na novčanu kaznu, kaznu rada u javnom interesu, oduzimanja vozačke dozvole ili kaznu zatvora do šest meseci, u roku od tri godine od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo;

4) lice koje je osuđeno na kaznu zatvora preko šest meseci do jedne godine, u roku od pet godina od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo.

5) lice koje je osuđeno na kaznu zatvora preko jedne do tri godine, u roku od deset godina od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo.

advokat novi sad serbia

Da li zakonska rehabilitacija uvek nastupa na osnovu samog zakona?

Prema odredbama Zakonika o krivičnom postupku, postupak za zakonsku rehabilitaciju po službenoj dužnosti pokreće organ nadležan za vođenje kaznene evidencije.

Međutim, u praksi to nije slučaj.

Najčešće, organ nadležan za vođenje kaznene evidencije neće po službenoj dužnosti pokrenuti postupak za zakonsku rehabilitaciju, što za osuđeno lice znači da nije došlo do brisanja pravnih posledica osude.

Šta to znači?

Podaci iz kaznene evidencije se daju sudu, javnom tužilaštvu i policiji u vezi sa krivičnim postupkom koji se  vodi protiv lica koje je ranije bilo osuđeno.

To znači da, ukoliko se protiv ranije osuđenog lica vodi novi krivični postupak, u tom postupku ranija osuda će se uzeti kao otežavajuća okolnost za određivanje kazne ili pak okolnost koja utiče na određivanje pritvora zbog “sklonosti” tog lica da vrši krivična dela, bez obzira na to da li je u odnosu na tu raniju osuda trebala nastupiti zakonska rehabilitacija.

Šta ukoliko je lice više puta osuđivano?

Ukoliko nakon ranije osuda lice ponovo bude osuđeno, više ne može nastupiti zakonska rehabilitacija u odnosu na osuđeno lice ni za jednu osudu, već isključivo po molbi osuđenog lica na osnovu sudske odluke, a koji postupak za rehabilitaciju je formalniji i dugotrajniji.

Proverite da li je po isteku zakonskih rokova došlo do brisanja pravnih posledica osude

Ukoliko osuđeno lice utvrdi da po isteku zakonskih rokova nadležni organ nije po službenoj dužnosti pokrenuo postupak za zakonsku rehabilitaciju, potrebno je da podnese zahtev za rehabilitaciju, a u cilju izbegavanja svih budućih neprijatnosti zbog pravnih posledica ranije osude.

Koji su uslovi za sudsku rehabilitaciju?

Sudska rehanilitacija može se dati licu koje je osuđeno na kaznu zatvora preko tri do pet godina, ako u roku od deset godina od dana kad je ta kazna izdržana, zastarela ili oproštena ne učini novo krivično delo. Da bi sud dao rehabilitaciju potrebno je da je osuđeno lice svojim ponašanjem zaslužilo rehabilitaciju i ako je, prema svojim mogućnostima, nadoknadilo štetu prouzrokovanu krivičnim delom, pri čemu je sud dužan da uzme u obzir i sve druge okolnosti od značaja za davanje rehabilitacije, a posebno prirodu i značaj dela. Dakle, u zavisnosti od ocene suda nastupiće rehabilitacija ili neće, iako su ispunjeni uslovi u pogledu rokova.

advokat novi sad

Naš savet je da uvek, kada su za to ispunjeni uslovi, osuđeno lice iskoristi mogućnost zakonske rehabilitacije, jer ista pruža sigurnost brisanja pravnih posledica osude. U praksi ovaj postupak traje do dva meseca, dok postupak sudske rehabilitacije traje znatno duže.

Još naših tekstova:

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokati u novom sadu

Rad na određeno vreme

Šta je rad na određeno vreme? Kada se može zaključiti ugovor o radu na određeno vreme? Odgovore daje Advokat za radno pravo u Novom Sadu.

sporazumni razvod advokat

Sporazumni razvod braka

Kada je moguć sporazumni razvod? Da li supružnici moraju da pristupe u sud? Šta je potrebno pripremiti od dokumentacije? Odgovore daje Advokat za porodično pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Potrošački spor

Šta je potrošački spor? Koja su prava potrošača? Kako se treba držati u odnosu sa prodavcem? Odgovore daje advokat za potrošački spor u Novom Sadu.

advokat za naknadu stete

Naknada štete zbog smrti bliskog lica

Kako se postavlja zahtev za naknadu štete? Ko je odgovorno lice za naknadu štete? Od čega sve zavisi visina novčane naknade? Odgovore daje advokat za naknadu štete u Novom Sadu.

advokat novi sad

Jednaka zarada za isti rad

Zaposlenima se po zakonu garantuje jednaka zarada za isti rad koji obavljaju kod poslodavca. Saznajte koja su Vaša prava! Odgovore daje Advokat za radno pravo u Novom Sadu.

tuzba protiv eps advokat novi sad epsa

Tužba protiv EPS

Šta je garantovani trošak snabdevača? Da li je naplaćen nezakonito? Da li je moguće tužiti EPS? Odgovore daje advokat u Novom Sadu.

advokatska kancelarija Anđelković Novi Sad

Umesto otkaza ugovora o radu

Koje mere se mogu izreći zaposlenom umesto otkaza ugovora o radu? Koji postupak je potrebno sprovesti? Kako izabrati odgovarajuću meru? Odgovore daje advokat za radno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia EPS tuzba tuzbe

Vodič za naknadu štete

Kada imate pravo na naknadu štete? Koji su rokovi i kako se odštetni zahtev podnosi? Ko je odgovoran za određene vidove štete? Odgovore daje advokat za naknadu štete u Novom Sadu.

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

Adresa: Jevrejska br. 14a / lokal 11

Email: 

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!