Sporazum o priznanju prekršaja

U ovom tekstu bavićemo se Sporazumom o priznanju prekršaja i to prevashodno sa stanovišta prekršaja u saobraćaju, kao najbrojnijih u praksi. Mogućnost zaključivanja sporazuma o priznanju prekršaja regulisana je odredbama Zakona o prekršajima sadržanih u glavi 26. Sporazum se zaključuje za podnosiocem zahteva za pokretanje prekršajnog postupka (policija, komunalna policija i dr.), a koji potom potvrđuje prekršajni sud kao stvarno nadležan.

Ko može predložiti zaključivanje sporazuma o priznanju prekršaja?

Zaključivanje sporazuma u praksi najčešće inicira okrivljeni, odnosno njegov branilac – advokat, međutim takav predlog okrivljenom može izneti i podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Koje su prednosti zaključivanja sporazuma o priznanju prekršaja?

Zaključivanjem sporazuma o priznanju prekršaja, okrivljeni će, u najvećem broju slučajeva, dobiti umanjenu kaznu, manji broj kaznenih poena, kraće trajanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom ili druge pogodnosti, u zavisnosti od zaprećene kazne, uspešnosti pregovora itd.

Primera radi, Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima čl. 228 st. 6 propisano je da, pod uslovom da su ispunjeni uslovi za zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja, je moguće u zavisnosti od zakonom propisane dužine trajanja zaštitne mere, sporazumeti se da zaštitna mera (zabrana upravljanja motornim vozilom) ne bude izrečena, odnosno bude izrečena učiniocu prekršaja u trajanju kraćem od propisanog u stavu 1. ovog člana.

Kada je moguće zaključiti sporazum o priznanju prekršaja?

Sporazum o priznanju prekršaja moguće je zaključiti skoro uvek kada su ispunjeni zakonski uslovi. Međutim, podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka je u praksi taj koji odlučuje da li će u konkretnom postupku zaključiti sporazum sa okrivljenim i pod kojim uslovima.

Sporazum o priznanju prekršaja moguće je zaključiti za prekršaje za koje se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka od strane ovlašćenog lica – državnog organa samo u vezi sa prekršajem za koji je predviđena novčana kazna koja nije određena u fiksnom iznosu.

Dakle, zaključuje se da nije moguće zaključiti sporazum za prekršaje za koje se izdaje prekršajni nalog, niti u prekršajima gde se kao podnosilac javlja oštećeni. Takođe, sporazum o priznanju ne može zaključiti u vezi sa prekršajem za koji je predviđena kazna zatvora ili rad u javnom interesu, niti u vezi sa prekršajima propisanim odlukama skupštine autonomne pokrajine, skupštine opštine ili skupštine grada.

Napominjemo da u slučaju prekršaja za koje se izdaje prekršajni nalog ipak postoji mogućnost priznanja prekršajne odgovornosti, iako to formalno nije zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja do kog se dolazi predlogom za njegovim zaključenjem, pregovorima i sudskom odlukom. Naime, okrivljeni može prihvatiti prekršajnu odgovornost shodno čl. 173 Zakona o prekršajima i na taj način omogućiti sebi plaćanje polovinu izrečene kazne u roku od 8 dana od dana izdavanja prekršajnog naloga. Na ovaj način okrivljeni je, isto kao zaključenjem sporazuma, prihvatio prekršajnu odgovornost i dobio umanjenu kaznu zbog toga.

Kako se zaključuje sporazum o priznanju prekršaja?

Okrivljeni i podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka sporazumevaju se o bitnim elementima sporazuma o priznanju prekršaja, a koji su posebno propisani čl. 234 Zakona o prekršajima. Okrivljeni priznaje da je učinio prekršaj koji mu se stavlja na teret, a potom se sa podnosiocem sporazumeva o vrsti i visini kazne, o drugim prekršajnim sankcijama, o odustanku od gonjenja za određene prekršaje koji nisu obuhvaćeni sporazumom, troškovima postupka, kao i o odricanju od žalbe. Nakon potpisivanja sporazuma, oslašćeni podnosilac potpisani tekst sporazuma dostavlja prekršajnom sudu na odlučivanje, koji sporazum može odbaciti, usvojiti ili odbiti.

Presudom kojom sud usvaja sporazum o priznanju prekršaja, okrivljeni se oglašava odgovornim i izriče mu se kazna (i druga prekršajna sankcija shodno sporazumu) i odlučuje se o ostalim pitanjima predviđenim u sporazumu o priznanju. Presuda u svemu mora odgovarati uslovima postignutim u sporazumu o priznanju.

Advokati naše advokatske kancelarije pružaju usluge odbrane lica u prekršajnim postupcima, a što između ostalog podrazumeva i iniciranje, pregovaranje i zaključivanje sporazuma o priznanju prekršaja pred državnim organom – podnosiocem zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, kao i dalje zastupanje pred sudom radi usvajanja istog.

Još naših tekstova:

advokati novi sad внж адвокат

Naknada štete iz avio saobraćaja

Naknada štete u avio saobraćaju je u današnje vreme učestala, bilo da se radi kašnjenju/otkazivanju leta, ili gubitku prtljaga, a o čemu ćemo se baviti

ВНЖ адвокат нови сад

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plati određeni iznos, odnosno zakupninu. Advokat za ugovore Novi Sad

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Kupovina nekretnine u Srbiji za strance

Da li i pod kojim uslovima stranci mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima? Sa kojim državama imamo bilateralni ugovor ili faktički reciprocitet? Odgovore daje advokat za imigraciono pravo u Novom Sadu.

advokati novi sad

Povreda ugleda i časti

Povreda ugleda i časti je slučaj sa kojim se svako od nas može susresti u svakodnevnom životu, čime ćemo se baviti u ovom tekstu, ali

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!