Opšti uslovi poslovanja

Advokatska kancelarija Anđelković, Novi Sad

Naša advokatska kancelarija pruža advokatske usluge i zastupa klijente pred pravosudnim, upravnim i drugim državnim organima i institucijama na teritoriji Republike Srbije, kao i van granica Republike Srbije.

 

Obim ovlašćenja advokata

 

Potpisivanjem punomoćja, kojim nisu bliže određena ovlašćenja, advokat može da vrši sve radnje u postupku, a naročito da podnese tužbu, da je povuče, prizna tužbeni zahtev ili se odrekne tužbenog zahteva, zaključi poravnanje, izjavi pravni lek i da se odrekne ili odustane od njega, kao i da predlaže izdavanje privremenih mera obezbeđenja, da podnosi predlog za izvršenje ili za obezbeđenje i preduzima potrebne radnje u postupku povodom takvog zahteva, da prenese punomoćje na drugog advokata odnosno advokatskog pripravnika ili iste ovlasti na preduzimanje pojedinih radnji u postupku, da od protivne strane primi i naplati dosuđene troškove.

 

Prihvatanjem zastupanja od strane Advokatske kancelarije Anđelković, ovlašćujete nas da preduzmemo sve napred pobrojane radnje, u skladu sa načelima savesnosti i poštenja i u skladu sa najboljim interesom klijenta. Imate mogućnost da prilikom potpisivanja punomoćja taksativno opredelite radnje na koje je advokat ovlašćen, kao i da u pisanoj formi date instrukcije za postupanje odnosno usmeno kada se o tome sačinjava službena beleška koju potpisiju advokat i klijent.

 

Advokat – Klijent

 

Nakon razmatranja predmeta, klijentu dodeljujemo advokata koji će raditi na predmetu i koji će vršiti svu neophodnu korespodenciju sa klijentom. Advokat je u obavezi da klijenta blagovremeno obaveštava o svim radnjama u predmetu. Komunikacija se vrši putem elektronske pošte odnosno ličnom dostavom, preporučenom ili brzom poštom, kao i putem telefona. Ukoliko složenost predmeta zahteva, klijentu će za rad na predmetu biti dodeljen veći broj advokata.

 

Nagrada i naknada troškova za rad advokata

 

U Republici Srbiji na snazi je Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (Sl. Glasnik RS br. 121/2012 od 24.12.2012. godine), koja se dosledno primenjuje u svakom konkretnom slučaju, ukoliko ništa drugo nije dogovoreno.

 

Za pružanje kontinuirane pravne pomoći, advokat može sa strankom dogovoriti nagradu u paušalnom iznosu.

 

Advokat može sa strankom ugovoriti nagradu za rad na osnovu satnice koja ne može biti manja od 4.500,oo dinara za svaki započeti sat. 

 

U imovinskopravnim predmetima advokat može sa strankom ugovoriti nagradu za rad u srazmeri (procentu) sa uspehom u postupku odnosno sa uspehom u pravnim radnjama koje će za stranku preduzeti, s tim da ugovoreni procenat ne može biti veći od 30%.

 

Nezavisno od dogovorenog načina vrednovanja, obračunavanja i plaćanja nagrade za rad advokata, advokatu pripadaju dosuđeni advokatski troškovi koje je nadležni sud ili drugi državni organ dosudio klijentu na ime advokatskog zastupanja u tom predmetu a na teret protivne strane u postupku, osim ukoliko je klijent prethodno već izmirio obaveze prema Advokatskoj kancelariji Anđelković u punom iznosu prema Advokatskoj tarifi. Ukoliko je klijent prethodno delimično izmirio obaveze prema Advokatskoj kancelariji Anđelković, tada će advokat imati pravo na dosuđene troškove u razlici između dosuđenog i izmirenog iznosa nagrade.

 

Klijent je u obavezi da predujmi nepohodne troškove za rad na poverenom predmetu i to: sudske i administrativne takse, troškove bankarskih usluga, troškove slanja pisma i pošiljki, troškove veštačenja, ovlašćenih sudskih tumača i prevodialaca, troškove putavanja, korišćenje spostvenog vozila, hotelski smeštaj, kao i sve druge troškove koji nastanu ili mogu nastati, osim ako drugačije nije dogovoreno. Advokat je u obavezi da klijentu prilikom poveravanja konkretnog predmeta predoči sve troškove koji mogu nastati u radu.

 

Fakturisanje usluga

 

Advokatska kancelarija Anđelković putem svojih advokata ispostavlja fakture za sve izvršene usluge, sa rokom dospeća u fakturi koji iznosi 8 dana od dana prijema fakture, osim ako drugačije nije dogovoreno pisanim sporazumom između klijenta i advokata.

 

Ukoliko klijent ima primedbe na izdatu fakturu dužan je o tome, u roku od tri dana od dana prijema fakture, obavestiti Advokatsku kancelariju Anđelković. U suprotnom, ima se smatrati da je istu prihvatio i odrekao se prava na prigovor.

 

U slučaju nepostupanja po ispostavljenoj fakturi u ostavljenom roku, Advokatska kancelarija Anđelković ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospelosti do dana naplate.

Ukoliko se naplata advokatskih troškova ne vrši putem tekućeg računa, tada je advoakt u obavezi izdati potvrdu o prijemu novca.

 

Odbijanje i prestanak pružanja advokatskih usluga

 

Opravdanim razlogom da advokat odbije zastupanje smatraće se naročito ako je preopterećen već prihvaćenim poslom; ako stranka nije sposobna ili ne želi da plati naknadu za njegov rad; ako stranka uslovljava plaćanje naknade uspehom u sporu ili zahteva obećanje uspeha; ako zaključi da je obest osnovni motiv stranke ili da stranka ima druge nehumane ili nemoralne pobude; ako su zahtevi stranke očigledno suprotni njegovim vlastitim interesima; ako stranka ispoljava prema njemu nepoverenje i nepristojnsot; ako oceni da su izgledi na uspeh neznatni ili malo verovatni.

 

Advokat treba da odbije zastupanje ako ga je preporučila suprotna stranka ili njen punomoćnik; ako je sa suprotnom strankom ili njenim punomoćnikom u takvim porodičnim, ličnim ili poslovnim odnosima koji objektivno mogu da dovedu u sumnju njegovu nepristrasnost i savesnost, izuzev kada stranka, iako upoznata sa ovim linjenicama, izričito zahteva zastupanje, a advokat je sam uveren da to neće nepovoljno uticati na njegov rad.

 

Advokat je dužan da odbije zastupanje ako je zahtev stranke očigledno suprotan pozitivnim propisima; ako nema dovoljno znanja i iskustva u pravnoj oblasti na koju se odnosi predmet zstupanja, ako bi primanje novog klijenta ili predmeta ugrozilo ispunjenje njegovih prethodno preuzetih obaveza, ako je uveren da stranka nema izgleda za usoeh u sporu; ako je u istoj pravnoj stvari posredovao ili savetovao suprotnu stranku ili je od suprotne stranke primao obaveštenja koja predstavljaju advokatsku tajnu; ako se zastipanje odnosu na spor povodom ugovora, sporazuma, vansudskog poravnanaj, zaveštanja ili druge isprave koju je sastavuo ili protiv nosioca prava na imovini čiji jesti ili je bio staratelj; ako se zastupanje odnosi na suparničara ili saokrivljenog čiji su interesi suprotni interesima kliijenta koga u istom predmetu već zastupa; ako bi zastupanje podrazumevali upotrebu nečasnih ili drugih nedozvoljenih sredstava, a u krivičnim predmetima aktivnu ulogu u opravdavanju i dokazivanju istinitosti odbrane za koju advoakt zna da je neistinita; ako osnovano posumnja da bi posao u kome se od njega traži zastupanje doveo do pranja novca; ako bi trebalo da zastupa protiv bivšeg klijenta, osim ako je iz načina na koji je prestalo prethodno zastupanje i na koji se bivši klijent prema njemu tada i kasnije ponašao, očigledno da je između njih prestao odnos poverenja; ako mu se za zastupanje obrati stranka koja u istom predmetu ima ili je imala advokata, a ne prikaže mu pisanu potvrdu tog advokata da od nje ne potražuje naknadu.

 

Iz istih razloga, advokat može otkazati punomoćje, ukoliko mu navedeni razlozi nisu bili poznati u momentu angažovanja, kao i iz drugih opravdanih razloga. U slučaju otkazivanja punomoćja, advokat je dužan da još 30 dana pruža pravnu pomoć.

 

U slučaju prestanka pružanja pravnih usluga ili otkaza punomoćja za zastupanje, klijent je dužan da izvrši plaćanje nagrade i naknade troškova za rad advokata koji su do tada nastali.

 

Advokatska tajna

 

Advokat je dužan da, u skladu sa statutom advokatske komore i kodeksom, čuva kao profesionalnu tajnu i da se stara da to čine i lica zaposlena u njegovoj advokatskoj kancelariji, sve što mu je stranka ili njegov ovlašćeni predstavnik poverio ili što je u predmetu u kome pruža pravnu pomoć na drugi način saznao ili pribavio, u pripremi, tokom i po prestanku zastupanja.

AK Anđelković ®  Novi Sad 2020