Naknada štete

Šteta je umanjenje nečije imovine i sprečavanje njenog povećanja, kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha.Naša advokatska kancelarija zastupa u postupcima radi naknade štete i to kako materijalne, tako i nematerijalne štete.

 

Kao poseban vid materijalne štete ističemo naknadu u obliku novčane rente, na koju oštećeno lice može ostvariti pravo u slučaju smrti, telesne povrede ili oštećenja zdravlja, kada se novčana renta dosuđuje doživotno ili za određeno vreme.

U pogledu nematerijalne štete, lice može ostvariti pravo na novčanu naknadu za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljenje duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica, kao i za strah.

U današnje vreme učestali su postupci radi naknade štete zbog povrede na raduujeda psa, pada na ledu ili pada u šaht. Pored navedenog, naši advokati su učestvovali u velikom broju sporova radi naknade štete zbog zlostavljanja na radu, diskriminacije, izgubljene zarade po osnovu nezakonitog otkaza ugovora o radu, vršnjačkog nasilja, nasilja u porodicinaknade štete nastale u saobraćajnim nezgodama, kao i u drugim postupcima.

U postupcima radi naknade štete, naša advokatska kancelarija se posebno zalaže za mirno rešenje spora, kako bi stranke postigle vansudsko poravnanje, regulisale svoja međusobna potraživanja i na taj način izbegle dugotrajne sudske postupke i parnične troškove, u čemu su naši advokati u dosadašnjoj praksi ostvarili veliki uspeh.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

Advokat Anđelković ®  Novi Sad 2020