Krivično pravo

Advokatska kancelarija Anđelković specijalizuje krivičnopravnu odbranu lica pred domaćim sudovima, tužilaštvima i državnim organima.

 

Neretko se dešava da je sa pripremom odbrane potrebno početi i pre zvaničnog otpočinjanja krivičnog postupka, odnosno tokom predistražnih radnji. Ukoliko postoje indicije da se protiv određenih lica može pokrenuti krivični postupak u bližoj ili daljoj budućnosti, potrebno je na vreme preduzeti mere opreza i pripremanje dokaza radi uspešno sprovedene odbrane.

Pored poznavanja slova zakona, umeće i veština advokata pokazuju se i prilikom koncipiranja taktike same odbrane okrivljenog, detaljnom analizom svih činjenica, okolnosti i raspoloživih dokaza, te brzom i adekvatnom reakcijom na radnje ostalih aktera krivičnog postupka.

 

Takođe, ističemo da licima osuđenim na kaznu zatvora u trajanju do 1 godine, naši advokati pružaju usluge zastupanja u posebnim postupcima radi određivanja načina odsluženja kazne u kućnim uslovima (tzv. kućni zatvor).

Osuđenim licima koji su izdržali izrečene kazne, na raspolaganju su usluge zastupanja u postupcima za rehabilitaciju, odnosno radi prestanka pravnih posledica osude.

 

Oštećenim licima su na raspolaganju sve usluge, od pružanja pravnih saveta, podnošenja krivičnih prijava, pa sve do aktivnog zastupanja tokom trajanja krivičnog postupka, kao i eventualnog parničnog postupka radi ostvarivanja imovinskopravnog zahteva.

 

Naši advokati poseduju posebna znanja iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih, zbog čega su ovlašćeni da postupaju kao branioci, odnosno zastupnici maloletnih učinioca krivičnih dela, odnosno maloletnih oštećenih lica.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

Advokat Anđelković ®  Novi Sad 2020