Obavezni elementi ugovora o radu

Radni odnos se zasniva ugovorom o radu koji zaključuju zaposleni i poslodavac. Zaključuje se u najmanje tri primerka od kojih se jedan obavezno predaje zaposlenom, a dva zadržava poslodavac. Da bi se radni odnos zasnovao potrebno je da zaposleni ima najmanje 15 godina života i da ispunjava druge uslove za rad na određenim poslovima koji uslovi su utvrđeni zakonom, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova.

U ovom stručnom tekstu bavićemo se obaveznim elementima ugovora o radu.

advokat novi sad

Naziv i sedište poslodavca

Naziv i sedište poslodavca koji se unose u ugovor o radu podrazumevaju naziv i sedište koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, ukoliko je poslodavac pravno lice. Ukoliko u toku trajanja radnog radnog odnosa dođe do promene podataka o poslodavcu, isto se može konstatovati aneksom ugovora o radu, na osnovu odgovarajuće dokumentacije, bez sprovođenja postupka za ponudu aneksa.

Lično ime zaposlenog, mesto prebivališta odnosno boravišta zaposlenog

Izmena ličnih podataka zaposlenog takođe može da se konstatuje aneksom ugovora o radu bez sprovođenja postupka za ponudu aneksa. Promena mesta stanovanja zaposlenog nakon zaključenja ugovora o radu ne može da utiče na uvećanje troškova prevoza koje je poslodavac dužan da naknadi zaposlenom u trenutku zaključenja ugovora o radu, bez saglasnosti poslodavac.

Vrsta i stepen stručne spreme odnosno obrazovanja zaposlenog

Pod vrstom i stepenom stručne spreme odnosno obrazovanjem zaposlenog podrazumevaju se ona vrsta i stepen odnosno obrazovanje koji su uslov za obavljanje poslova za koje se zaključuje ugovor o radu. Ove uslove poslodavac može da utvrdi pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova. Za rad na određenim poslovima mogu da se utvrde najviše dva uzastopna stepena stručne spreme, odnosno obrazovanja u skladu sa zakonom.

Naziv i opis poslova koje zaposleni treba da obavlja

Naziv i opis poslova se takođe utvrđuju pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, a isto mora biti sadržano i u ugovoru o radu za svakog zaposlenog.

obavezni elementi ugovora o radu

Mesto rada

Mesto rada može da se razlikuje od sedišta poslodavca ukoliko je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog orgnaizacionog dela. U tom slučaju, zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada pod uslovom da je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta manja od 50km i ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada i obezebeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju. Van navedenih slučajeva zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada samo uz svoj pristanak.

Vrsta radnog odnosa

Ugovor o radu može da se zaključi na neodređeno ili određeno vreme. Ugovor o kome nije utvrđeno vreme na koje se zaključuje smatra se ugovorom o radu na neodređeno vreme.

Trajanje ugovora o radu na određeno vreme i osnov za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme

Ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba. Ovaj ugovor se zasniva na period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca. Izuzetno, ugovor na određeno vreme može da se zaključi i na duži period pod uslovima propisanim Zakonom o radu.

advokat za radno pravo

Dan početka rada

Ugovor o radu obavezno mora da sadrži dan početka rada, a isti se zaključuje pre stupanja zaposlenog na rad.

Radno vreme

Radno vreme može biti puno, nepuno ili skraćeno.

Puno radno vreme iznosi 40 časova nedeljno, dok se opštim aktom poslodavca može utvrditi da bude kraće ali ne kraće od 36 časova nedeljno.

Nepuno radno vreme jeste radno vreme kraće od punog radnog vremena.

Skraćeno radno vreme se određuje na osnovu stručne analize srazmerno štetnom dejstvu uslova rada na zdravlje i radnu sposobnost zaposlenog, a najviše se skraćuje 10 časova nedeljno. Skraćeno radno vreme se odnosi na poslove sa povećanim rizikom.

Novčani iznos osnovne zarade na dan zaključenja ugovora o radu

Osnovna zarada se određuje na osnovu uslova rada, utvrđenih pravilnikom, potrebnih za rad na poslovima za koje je zaposleni zaključio ugovor o radu i vremena provedenog na radu.

Elementi za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog

Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu se sastoji od osnovne zarade, dela zarade za radni učinak i uvećane zarade, za koja primanja moraju biti određeni elementi za obračun. Ukoliko su ovi elementi utvrđeni zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili drugim aktom poslodavca, tada ugovor o radu ne mora posebno da sadrži ove elemente već je dovoljno da se naznači akt kojim je to pravo utvrđeno u momentu zaključenja ugovora o radu.

Rokovi za isplatu zarade i drugih primanja na koja zaposleni ima pravo

Zarada se isplaćuje u rokovima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu, najmanje jedanput mesečno, a najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni. Ukoliko su rokovi za isplatu utvrđeni zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili drugim aktom poslodavca, tada ugovor o radu ne mora posebno da sadrži ove elemente već je dovoljno da se naznači akt kojim je to pravo utvrđeno u momentu zaključenja ugovora o radu.

Trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena

Radno vreme je vremenski period u kome je zaposleno dužan, odnosno raspoloživ da obavlja poslove prema nalozima poslodavca, na mestu gde se poslovi obavljaju, u skladu sa zakonom. Radna nedelja traje, po pravilu, pet radnih dana, a konkretan raspored i trajanje utvrđuje poslodavac. Ukoliko je trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena utvrđeno zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili drugim aktom poslodavca, tada ugovor o radu ne mora posebno da sadrži ove elemente već je dovoljno da se naznači akt kojim je to pravo utvrđeno u momentu zaključenja ugovora o radu.

advokati novi sad

Pored navedenih obaveznih elemenata ugovora o radu, postoji još niz drugih kojima se definišu međusobna prava i obaveze iz radnog odnosa, kao i posebne klauzule koje mogu biti ugovorene. Kako bi poslodavac obezbedio sva prava zaposlenom, osigurao svoje zakonito postupanje, a istovremeno zaštito svoja prava u radno pravnom odnosu, naš savet je da se pri sačinjavanju radno pravne dokumentacije posavetujete sa advokatom za radno pravo. Takođe, isti savet je za zaposlene za koje se ugovaraju posebne kaluzule u radnom odnosu.

Još naših tekstova:

advokati novi sad внж адвокат

Naknada štete iz avio saobraćaja

Naknada štete u avio saobraćaju je u današnje vreme učestala, bilo da se radi kašnjenju/otkazivanju leta, ili gubitku prtljaga, a o čemu ćemo se baviti u ovom tekstu. Koji propisi regulišu naknadu štete u avio saobraćaju? Ova pitanja reguliše Zakon o obligacionim i osnovama svojinskopravnih

ВНЖ адвокат нови сад

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plati određeni iznos, odnosno zakupninu. Advokat za ugovore Novi Sad

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Real estate purchase in Serbia for foreigners

If you have decided to invest in real estate in Serbia, first of all you need to check whether citizens of your country can acquire real estate in the Republic of Serbia, under what conditions and what does buying real estate for foreigners in Serbia

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Kupovina nekretnine u Srbiji za strance

Da li i pod kojim uslovima stranci mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima? Sa kojim državama imamo bilateralni ugovor ili faktički reciprocitet? Odgovore daje advokat za imigraciono pravo u Novom Sadu.

advokati novi sad

Povreda ugleda i časti

Povreda ugleda i časti je slučaj sa kojim se svako od nas može susresti u svakodnevnom životu, čime ćemo se baviti u ovom tekstu, ali i sa načinima zaštite ukoliko dođe do povrede vaših prava. Razlikovanje ugleda i časti Iako na prvi pogled čast i

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!