Isplata troškova prevoza zaposlenima

advokat novi sad

Da li imam pravo na isplatu troškova prevoza?

Pravo na naknadu troškova prevoza imaju lica koja se nalaze u radnom odnosu, dakle lica koja imaju potpisan Ugovor o radu. Za ostvarivanje ovog prava nije od značaja  da li je lice zaposlenom sa punim ili nepunim radnim vremenom.

Sa druge strane, lica koja su radno angažovana van radnog odnosa (privremeni i povremeni poslovi, ugovor o delu, ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, dopunski rad) po samom Zakonu o radu nemaju pravo na naknadu troškova prevoza, osim ako njihovim ugovorom ili opštim aktom poslodavca to pravo nije izričito predviđeno.

Kako zaposleni ostvaruje pravo na naknadu troškova prevoza?

Zaposleni ima pravo na isplatu troškova prevoza samo ukoliko poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz za dolazak i odlazak sa rada.

Poslodavac može obezbediti troškove prevoza tako što će zaposlenima omogućiti korišćenje službenog vozila, vaučere za gorivo kada postoji mogućnost i volja zaposlenog da koristi privatno vozilo, ili mesečnu pretplatnu kartu za javni prevoz.

Ukoliko poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz, tada zaposlenom pripada naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Prema sudskoj praksi, naknada troškova prevoza se zaposlenom isplaćuje u visini cene pojedinačne prevozne karte u javnom saobraćaju za svaki dan dolaska i odlaska sa rada, a najviše do iznosa cene mesečne pretplatne karte.

Ukoliko zaposleni na posao dolazi javnim prevozom, najekonomičnija opcija za poslodavca jeste da sam obezbedi mesečnu pretplatnu kartu, budući da u tom slučaju ima trošak za tzv. “radničke” mesečne pretplatne karte, dok ukoliko naknadu troškova prevoza vrši u novcu tada zaposlenom isplaćuje u iznosu tzv. “građanskih” mesečnih pretplatnih karti što predstavlja veći iznos. Ukoliko poslodavac nije obezbedio mesečnu pretplatnu kartu tada je dužan da zaposlenom isplaćuje iznose prema tzv. “građanskim” mesečnim pretplatnim kartama.

advokati novi sad

Kada zaposleni ima pravo na veći iznos od iznosa garantovanog Zakonom o radu?

Ukoliko je kolektivnim ugovorom, opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu predviđen veći iznos od onog koji predviđa Zakona o radu, tada će zaposleni imati pravo na veći iznos.

U praksi se često dešava da poslodavac od zaposlenog traži izjavu kojom se odriče primene odredaba iz kolektivnog ugovora. Oprez! Takve izjave su apsolutno ništave i nemaju pravno dejstvo, pa ukoliko su se zaposleni i saglasili sa time, svakako bi u sudskom postupku mogli da potražuju ono što je za njih povoljnije.

Da li zaposleni ima pravo na naknadu troškova prevoza kada je koristio godišnji odmor ili kada je bio na bolovanju?

Zaposlenom naknada troškova prevoza pripada samo za one dane kada je dolazio na rad, pa ukoliko se naknada troškova prevoza vrši po završetku meseca u novcu, tada bi poslodavac imao pravo da obračuna koliko je dana zaposleni dolazio na rad i da za te dane isplati naknadu troškova. Za dane kada je zaposleni bio na bolovanju, plaćenom ili neplaćenom odsustvu, godišnjem odmoru i drugo, ne pripada mu naknada troškova prevoza.

Koja su prava zaposlenog kada mu poslodavac nije obezbedio naknadu troškova prevoza?

Ukoliko poslodavac nije obezbedio prevoz za dolazak i odlazak sa rada, niti zaposlenom vrši isplatu troškova prevoza, tada zaposleni ima pravo da pokrene radni spor radi naknade tih troškova sa zakonskom zateznom kamatom. Potrebno je voditi računa o tome da potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju za tri godine. Ukoliko u sudskom psotupku bude sporno koliko iznose troškovi prevoza, tada će veštak ekonomsko finansijske struke uraditi nalaz i mišljenje gde će obračunati tačan iznos pripadajućih troškova.

Danas je česta pojava da poslodavci zaposlenima ne obezbeđuju naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rad, vodeći se činjenicom da zaposleni na posao dolazi peške ili prevoznim sredstvom sa drugim licem što ne zahteva finansijski izdatak. Ovo nisu razlozi za uskraćivanje troškova prevoza, posebno imajući u vidu da je trenutno važeća sudska praksa takva da zaposlenom ovi troškovi pripadaju ukoliko od mesta stanovanja do mesta rada ima bar jedna stanica gradskog prevoza, bez obzira na to na koji način taj zaposleni dolazi na posao.

naknada prevoza zaposlenima

Kakva su prava zaposlenog kada promeni mesto stanovanja?

Ukoliko zaposleni promeni mesto stanovanja nakon zaključenja ugovora o radu, poslodavac nije dužan da mu isplaćuju veću naknadu troškova prevoza od one koju je isplaćivao pre promene mesta stanovanja.

Bez obzira na ovakvo zakonsko rešenje, zaposleni uvek ima mogućnost da poslodavcu uputi molbu za uvećanje troškova prevoza, na šta poslodavac može dati saglasnost.

Sa druge strane, moguće je da je kolektivnim ugovorom ili opštim aktom poslodavca predviđeno pod kojim uslovima zaposleni mogu da ostvare to pravo i bez saglasnosti poslodavca. Na taj način zaposlenom se garantuju povoljnija prava od onih koja su zagarantovana Zakonom o radu. Primera radi, to može biti preseljenje usled sticanja prava svojine na nepokretnosti ili preseljenje usled zasnivanja bračne zajednice itd.

advokatska kancelarija novi sad

Naša advokatska kancelarija je usko specijalizovana za radno pravo i zastupa u velikom broju radnih sporova koji se odnose na potraživanja iz radnog odnosa. Ukoliko imate pitanja u vezi sa potraživanjima iz radnog odnosa obratite nam se za pravnu pomoć, a uvek možete pogledati naš Priručnik za poslodavce i zaposlene koji sadrži najznačajnije teme iz oblasti radnog prava.

Još naših tekstova:

advokati novi sad внж адвокат

Naknada štete iz avio saobraćaja

Naknada štete u avio saobraćaju je u današnje vreme učestala, bilo da se radi kašnjenju/otkazivanju leta, ili gubitku prtljaga, a o čemu ćemo se baviti u ovom tekstu. Koji propisi regulišu naknadu štete u avio saobraćaju? Ova pitanja reguliše Zakon o obligacionim i osnovama svojinskopravnih

ВНЖ адвокат нови сад

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plati određeni iznos, odnosno zakupninu. Advokat za ugovore Novi Sad

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Real estate purchase in Serbia for foreigners

If you have decided to invest in real estate in Serbia, first of all you need to check whether citizens of your country can acquire real estate in the Republic of Serbia, under what conditions and what does buying real estate for foreigners in Serbia

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Kupovina nekretnine u Srbiji za strance

Da li i pod kojim uslovima stranci mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima? Sa kojim državama imamo bilateralni ugovor ili faktički reciprocitet? Odgovore daje advokat za imigraciono pravo u Novom Sadu.

advokati novi sad

Povreda ugleda i časti

Povreda ugleda i časti je slučaj sa kojim se svako od nas može susresti u svakodnevnom životu, čime ćemo se baviti u ovom tekstu, ali i sa načinima zaštite ukoliko dođe do povrede vaših prava. Razlikovanje ugleda i časti Iako na prvi pogled čast i

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!