Naknada štete zbog smrti bliskog lica

advokat novi sad naknada stete

Jedan od vidova nematerijalne štete, predviđenih Zakonom o obligacionim odnosima, je naknada za pretrpljene duševne bolove, odnosno naknada štete zbog smrti bliskog lica, a što predstavlja jedan od najtežih životnih događaja. Naknada se može bliskim licima dosuditi i u slučaju teškog invaliditeta nekog lica.

Koja lica imaju pravo na novčanu naknadu u slučaju smrti?

U slučaju smrti nekog lica, sud može dosuditi članovima njegove uže porodice pravičnu novčanu naknadu za njihove duševne bolove.

Članovi uže porodice su bračni drug, deca i roditelji.

Ova naknada se može dosuditi i braći i sestrama ako je između njih i umrlog postojala trajnija zajednica života, kao i vanbračnom partneru ako je između njega i umrlog postojala trajnija zajednica života.

Od čega zavisi visina novčane naknade?

Naknada se dosuđuje u visini koja predstavlja satisfakciju za pretrpljene duševne bolove zbog gubitka bliskog srodnika, tako da naknada bude pravična – dakle, prema bliskosti srodstva i intenzitetu duševnog bola koji oštećeni trpi.

Imajući u vidu napred navedeno, ta naknada ne mora biti jednaka za sve srodnike.

advokat za naknadu stete

Od koga se potražuje naknada štete?

Odgovor na ovo pitanje zavisi od toga pod kojim okolnostima se desio kritični događaj.

Ukoliko je lice poginulo u saobraćajnoj nezgodi, odštetni zahtev odnosno tužba će biti usmerena prema osiguravajućem društvu. Ukoliko je lice poginulo na radnom mestu, odštetni zahtev odnosno tužba će u najvećem broju slučajeva biti usmerena prema poslodavcu umrlog.

Naš savet je da se u svakom konkretnom slučaju konsultujete sa advokatom za naknadu štete, kako bi vam sam postupak ostvarivanja prava na naknadu štete bio pojašnjen.

Pravo na novčanu rentu

Zakonom o obligacionim odnosima je predviđeno da lice koje je poginuli izdržavao ili redovno pomagao, kao i ono lice koje je po zakonu imalo pravo zahtevati izdržavanje od poginulog, ima pravo na naknadu štete koju trpi gubitkom izdržavanja, odnosno pomaganja.

Ova šteta naknađuje se plaćanjem novčane rente, čiji se iznos odmerava s obzirom na sve okolnosti slučaja, a koji ne može biti veći od onoga što bi oštećenik dobijao od poginulog da je ostao u životu.

advokat novi sad

Advokat za naknadu štete Novi Sad

Naša advokatska kancelarija je specijalizovana za postupke naknade štete i pruža svu pravnu pomoć u pogledu vođenja postupka radi ostvarivanja prava.

Još naših tekstova:

advokati novi sad внж адвокат

Naknada štete iz avio saobraćaja

Naknada štete u avio saobraćaju je u današnje vreme učestala, bilo da se radi kašnjenju/otkazivanju leta, ili gubitku prtljaga, a o čemu ćemo se baviti u ovom tekstu. Koji propisi regulišu naknadu štete u avio saobraćaju? Ova pitanja reguliše Zakon o obligacionim i osnovama svojinskopravnih

ВНЖ адвокат нови сад

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plati određeni iznos, odnosno zakupninu. Advokat za ugovore Novi Sad

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Real estate purchase in Serbia for foreigners

If you have decided to invest in real estate in Serbia, first of all you need to check whether citizens of your country can acquire real estate in the Republic of Serbia, under what conditions and what does buying real estate for foreigners in Serbia

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Kupovina nekretnine u Srbiji za strance

Da li i pod kojim uslovima stranci mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima? Sa kojim državama imamo bilateralni ugovor ili faktički reciprocitet? Odgovore daje advokat za imigraciono pravo u Novom Sadu.

advokati novi sad

Povreda ugleda i časti

Povreda ugleda i časti je slučaj sa kojim se svako od nas može susresti u svakodnevnom životu, čime ćemo se baviti u ovom tekstu, ali i sa načinima zaštite ukoliko dođe do povrede vaših prava. Razlikovanje ugleda i časti Iako na prvi pogled čast i

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!