Rehabilitacija – brisanje pravnih posledica osude

advokat novi sad

Šta je rehabilitacija?

Rehabilitacija lica pravnosnažno osuđenog u krivičnom postupku znači da se, pod zakonom propisanim uslovima, u određenom trenutku to lice ponovo smatra neosuđivanim, njegova osuda se briše iz svih evidencija i prestaju pravne posledice osude.

Na koji način nastupa rehabilitacija?

Prema Krivičnom zakoniku, rehabilitacija nastaje ili na osnovu samog zakona (zakonska rehabilitacija) ili po molbi osuđenog lica na osnovu sudske odluke (sudska rehabilitacija).

advokatska kancelarija u novom sadu rehabilitacija krediti razvod naknada stete lawyer serbia novi sad

Koji su uslovi za zakonsku rehabilitaciju?

Zakonska rehabilitacija nastaje, pod uslovom da lice ranije nije bilo osuđivano ili se smatra neosuđivanim, ako:

1) lice koje je oglašeno krivim, a oslobođeno od kazne ili kojem je izrečena sudska opomena, u roku od godinu dana od pravnosnažnosti presude, odnosno rešenja ne učini novo krivično delo;

2) lice kojem je izrečena uslovna osuda, u vreme proveravanja i u roku od godinu dana po isteku roka proveravanja, ne učini novo krivično delo;

3) lice koje je osuđeno na novčanu kaznu, kaznu rada u javnom interesu, oduzimanja vozačke dozvole ili kaznu zatvora do šest meseci, u roku od tri godine od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo;

4) lice koje je osuđeno na kaznu zatvora preko šest meseci do jedne godine, u roku od pet godina od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo.

5) lice koje je osuđeno na kaznu zatvora preko jedne do tri godine, u roku od deset godina od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo.

advokat novi sad serbia

Da li zakonska rehabilitacija uvek nastupa na osnovu samog zakona?

Prema odredbama Zakonika o krivičnom postupku, postupak za zakonsku rehabilitaciju po službenoj dužnosti pokreće organ nadležan za vođenje kaznene evidencije.

Međutim, u praksi to nije slučaj.

Najčešće, organ nadležan za vođenje kaznene evidencije neće po službenoj dužnosti pokrenuti postupak za zakonsku rehabilitaciju, što za osuđeno lice znači da nije došlo do brisanja pravnih posledica osude.

Šta to znači?

Podaci iz kaznene evidencije se daju sudu, javnom tužilaštvu i policiji u vezi sa krivičnim postupkom koji se  vodi protiv lica koje je ranije bilo osuđeno.

To znači da, ukoliko se protiv ranije osuđenog lica vodi novi krivični postupak, u tom postupku ranija osuda će se uzeti kao otežavajuća okolnost za određivanje kazne ili pak okolnost koja utiče na određivanje pritvora zbog “sklonosti” tog lica da vrši krivična dela, bez obzira na to da li je u odnosu na tu raniju osuda trebala nastupiti zakonska rehabilitacija.

Šta ukoliko je lice više puta osuđivano?

Ukoliko nakon ranije osuda lice ponovo bude osuđeno, više ne može nastupiti zakonska rehabilitacija u odnosu na osuđeno lice ni za jednu osudu, već isključivo po molbi osuđenog lica na osnovu sudske odluke, a koji postupak za rehabilitaciju je formalniji i dugotrajniji.

Proverite da li je po isteku zakonskih rokova došlo do brisanja pravnih posledica osude

Ukoliko osuđeno lice utvrdi da po isteku zakonskih rokova nadležni organ nije po službenoj dužnosti pokrenuo postupak za zakonsku rehabilitaciju, potrebno je da podnese zahtev za rehabilitaciju, a u cilju izbegavanja svih budućih neprijatnosti zbog pravnih posledica ranije osude.

Koji su uslovi za sudsku rehabilitaciju?

Sudska rehanilitacija može se dati licu koje je osuđeno na kaznu zatvora preko tri do pet godina, ako u roku od deset godina od dana kad je ta kazna izdržana, zastarela ili oproštena ne učini novo krivično delo. Da bi sud dao rehabilitaciju potrebno je da je osuđeno lice svojim ponašanjem zaslužilo rehabilitaciju i ako je, prema svojim mogućnostima, nadoknadilo štetu prouzrokovanu krivičnim delom, pri čemu je sud dužan da uzme u obzir i sve druge okolnosti od značaja za davanje rehabilitacije, a posebno prirodu i značaj dela. Dakle, u zavisnosti od ocene suda nastupiće rehabilitacija ili neće, iako su ispunjeni uslovi u pogledu rokova.

advokat novi sad

Naš savet je da uvek, kada su za to ispunjeni uslovi, osuđeno lice iskoristi mogućnost zakonske rehabilitacije, jer ista pruža sigurnost brisanja pravnih posledica osude. U praksi ovaj postupak traje do dva meseca, dok postupak sudske rehabilitacije traje znatno duže.


Pozovite nas

Još naših tekstova:

advokati novi sad внж адвокат

Naknada štete iz avio saobraćaja

Naknada štete u avio saobraćaju je u današnje vreme učestala, bilo da se radi kašnjenju/otkazivanju leta, ili gubitku prtljaga, a o čemu ćemo se baviti u ovom tekstu. Koji propisi regulišu naknadu štete u avio saobraćaju? Ova pitanja reguliše Zakon o obligacionim i osnovama svojinskopravnih

ВНЖ адвокат нови сад

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plati određeni iznos, odnosno zakupninu. Advokat za ugovore Novi Sad

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Real estate purchase in Serbia for foreigners

If you have decided to invest in real estate in Serbia, first of all you need to check whether citizens of your country can acquire real estate in the Republic of Serbia, under what conditions and what does buying real estate for foreigners in Serbia

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Kupovina nekretnine u Srbiji za strance

Da li i pod kojim uslovima stranci mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima? Sa kojim državama imamo bilateralni ugovor ili faktički reciprocitet? Odgovore daje advokat za imigraciono pravo u Novom Sadu.

advokati novi sad

Povreda ugleda i časti

Povreda ugleda i časti je slučaj sa kojim se svako od nas može susresti u svakodnevnom životu, čime ćemo se baviti u ovom tekstu, ali i sa načinima zaštite ukoliko dođe do povrede vaših prava. Razlikovanje ugleda i časti Iako na prvi pogled čast i

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!