Naknada štete zbog ujeda psa, pada u šaht ili pada na ledu

advokat za naknadu stete novi sad

Postoje brojni slučajevi u praksi gde su psi lutalice napali prolaznike i pričinili štetu, usled čega nastupaju različite posledice, u vidu materijalne i nematerijalne štete, što reguliše Zakon o obligacionim odnosima.

Materijalna šteta

U svakom konkretnom slučaju može se pojaviti materijalna šteta koja se ogleda u šteti na stvarima i imovinskim pravima oštećenog lica.

Najčešći primeri materijalne štete usled ujeda psa, pada u šaht ili pada na ledu su:

1. Pocepana odeća

Ukoliko Vam je prilikom kritičnog događaja pocepana odeća, imali biste pravo da potražujete naknadu materijalne štete pod uslovom da posedujete račun za oštećenu odeću.

2. Gubitak prihoda zbog lečenja

Ukoliko ste prilikom kritičnog događa pretrpeli takve povrede koje zahtevaju mirovanje, usled čega ne možete da ostvarujete prihode koje ste ostvarivali neposredno pre, imali biste pravo da potražujete naknadu materijalne štete.

Ako ste zaposleni, Zakon o radu za slučaj privremene sprečenosti za rad predviđa naknadu zarade u visini 65% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad. Tada biste po osnovu kritičnog događaja imali pravo da potražujete razliku prihoda koju biste ostvarili, kao materijalnu štetu.

3. Troškovi lečenja

Ukoliko su posledice kritičnog događaja takve prirode da zahtevaju lečenje u kom nastaju određeni troškovi, imali biste pravo da taj iznos na ime naknade materijalne štete. U tom slučaju potrebno je da sačuvate sve račune koji se odnose na troškove lečenja, kako biste u eventualnom postupku mogli dokazati iznos materijalne štete.

Mogu se javiti i drugi vidovi materijalne štete.

ujed psa tuzba novi sad advokat

Nematerijalna šteta

Nematerijalna šteta koja se javlja prilikom ujeda psa, pada u šaht ili pada na ledu je najčešće u obliku pretrpljenih fizičkih bolova, pretrpljenih duševnih bolova zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, smrti bliskog lica, kao i straha.

1. Pretrpljeni fizički bolovi

Intenzitet pretrpljenih fizičkih bolova, osnovom lekarskih izveštaja i pregleda oštećenog, ceni veštak medicinske struke. Fizički bolovi nastaju u momentu kritičnog događaja, ali mogu trajati kraći ili duži vremenski period nakon kritičnog događaja, što utiče na visinu nematerijalne štete. U zavisnosti od procene veštaka, naknada nematerijalne štete po ovom osnovu može biti veća ili manja.

2. Pretrpljeni duševni bolovi zbog umanjenja životne aktivnosti

Umanjenje životne aktivnosti podrazumeva određen stepen invalditeta kao posledicu kritičnog događaja, usled čega bi lice steklo pravo na naknadu nematerijalne štete po ovom osnovu. Procenat umanjenja životne aktivnosti ceni veštak medicinske struke.

3. Pretrpljeni duševni bolovi zbog naruženosti

Naruženost podrazumeva tragove ožiljaka ili deformitet na telu. U zavisnosti od vrste naruženosti, da li se nalazi na vidljivom ili sakrivenom delu tela, zavisiće i visina naknade nematerijalne štete. Duševne bolove koji su nastali zbog naruženosti ceni veštak medicinske struke.

4. Pretrpljeni duševni bolovi zbog smrti bilskog lica

Ukoliko usled kritičnog događaja nastupi smrt lica, tada bi članovi njegove uže porodice stekli pravo na naknadu nematerijalne štete za njihove duševne bolove. Budući da je ovo pitanje kompleksno, a da su u praksi retki slučajevi kada usled ujeda psa, pada u šaht i pada na ledu dolazi do smrti lica, o istom ćemo detaljnije pisati u nekom drugom blogu.

5. Pretrpljeni strah

Strah može biti primarni, koji nastaje u momentu kritičnog događaja i sekundarni koji se javlja nakon kritičnog događaja. Od stepena intenziteta straha, koji ceni veštak medicinske struke, zavisi visina naknade nematerijalne štete po ovom osnovu.

pad na ledu tuzba novi sad advokat

Ko je odgovoran za naknadu štete usled ujeda psa, pada na ledu ili pada u šaht?

Za ovu vrstu štete odgovoran je grad ili opština, a osnov odgovornosti se ogleda u propuštanju da se preduzmu potrebne mere da bi se sprečilo nastupanje štete.

Neki od gradova su svojim aktima uredili postupak naknade štete koja je nastupila usled ujeda psa lutalica, pada u šaht ili pada na ledu, pa tako i Grad Novi Sad. Na snazi je Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva za mirno rešavanje sporova za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja, pada u šaht, rupu i okliznuće na snegu i ledu na teritoriji Grada Novog Sada.

Prema navedenom Pravilniku koji se odnosi samo na Grad Novi Sad, iznosi naknade štete se kreću u sledećim rasponima:

Iznos naknade za pretrpljeni fizički bol:

– lakog intenziteta bola 20.000,00 dinara,
– srednjeg intenziteta bola 30.000,00 dinara i
– visokog intenziteta bola 40.000,00 dinara

Iznos naknade za pretrpljeni duševni bol-strah:

– lakog intenziteta straha 20.000,00 dinara,
– srednjeg intenziteta straha 30.000,00 dinara i
– visokog intenziteta straha 40.000,00 dinara.

Iznos naknade za naruženost:

– lakog stepena naruženosti 20.000,00 dinara,
– srednjeg stepena naruženosti 30.000,00 dinara i
– visokog stepena naruženosti 40.000,00 dinara.

Iznos naknade za umanjenje opšte životne aktivnosti:

– umanjenje opšte životne aktivnosti od 1%-5% 20.000,00 dinara,
– umanjenje opšte životne aktivnosti od 6%-10% 30.000,00 dinara i
– umanjenje opšte životne aktivnosti preko 10% 40.000,00 dinara

Napominjemo da mogućnost za vansudsko poravnanje postoji i u drugim gradovima odnosno opštinama, bez obzira da li su način rešavanja zahteva za mirno rešavanje spora regulisali pravilnikom ili drugim aktom.

tuzba protiv grada za stetu advokatska kancelarija novi sad najbolji advokat u novom sadu

Prednosti i mane vansudskog poravnanja u odnosu na sudski postupak

Prednosti mirnog rešavanja sporova za naknadu šete usled navedenih kritičnih događaja ogledaju se u brzini postupka, nepostojanju troškova postupka na strani oštećenog lica, dok se mane ogledaju u nižim naknadama koje će lice ostvariti nego što bi ostvarilo u sudskom postupku.

Sa druge strane, ukoliko se odlučite da naknadu štete ostvarite u sudskom postupku, tada će sam postupak trajati duže i imaćete obavezu da predujmite troškove na ime sudskih taksi i veštačenja. Međutim, troškovi postupka koje ste predujmili ćete po završetku postupka naplatiti od tužene strane. Budući da se u sudskom postupku može ostvariti veći iznos naknade, veliki broj lica se odlučuje da upravo na ovaj način ostvari naknadu štete.

Šta je potrebno kako bih ostvario pravo na naknadu štete?

Ukoliko ste pretrpeli povredu po nekom od napred navedenih osnova, potrebno je da obezbedite svedoke, javite se lekaru koji će konstatovati povrede i način na koji je do povreda došlo, a potom da se javite advokatu radi pokretanja postupka za naknadu štete.

Samu proceduru koju je potrebno sprovesti završiće vam advokat za naknadu štete.

advokatska kancelarija za naknadu stete novi sad

Koliki su troškovi sudskog postupka za naknadu štete zbog ujeda psa, pada na ledu ili pada u šaht?

Svaki postupak je praćen troškovima koji se odnose na sudske takse, predujme za veštačenje i troškove advokata.

Kako bi klijenti imali minimalne troškove postupka, naša advokatska kancelarija ostavlja mogućnost, kada je reč o troškovima zastupanja, da uzajamne odnose regulišemo putem Sporazuma o nagradi i naknadi troškova za rad avokata, na način da klijenti ne plaćaju troškove advokata po osnovu izvršene radnje nego procentualno ugovoren iznos od uspeha u sporu i to tek po okončanju postupka, odnosno naplati dosuđenog iznosa naknade štete. Na ovaj način, instrumenti pravne zaštite su dostupni svim građanima bez obzira na njihovo imovno stanje.

O drugim osnovama po kojima možete ostvariti pravo na naknadu štete pročitajte unašem blogu “Naknada štete”.

Advokat Anđelković

Još naših tekstova:

advokati novi sad внж адвокат

Naknada štete iz avio saobraćaja

Naknada štete u avio saobraćaju je u današnje vreme učestala, bilo da se radi kašnjenju/otkazivanju leta, ili gubitku prtljaga, a o čemu ćemo se baviti u ovom tekstu. Koji propisi regulišu naknadu štete u avio saobraćaju? Ova pitanja reguliše Zakon o obligacionim i osnovama svojinskopravnih

ВНЖ адвокат нови сад

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plati određeni iznos, odnosno zakupninu. Advokat za ugovore Novi Sad

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Real estate purchase in Serbia for foreigners

If you have decided to invest in real estate in Serbia, first of all you need to check whether citizens of your country can acquire real estate in the Republic of Serbia, under what conditions and what does buying real estate for foreigners in Serbia

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Kupovina nekretnine u Srbiji za strance

Da li i pod kojim uslovima stranci mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima? Sa kojim državama imamo bilateralni ugovor ili faktički reciprocitet? Odgovore daje advokat za imigraciono pravo u Novom Sadu.

advokati novi sad

Povreda ugleda i časti

Povreda ugleda i časti je slučaj sa kojim se svako od nas može susresti u svakodnevnom životu, čime ćemo se baviti u ovom tekstu, ali i sa načinima zaštite ukoliko dođe do povrede vaših prava. Razlikovanje ugleda i časti Iako na prvi pogled čast i

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!