Likvidacija privrednog društva (brisanje firme)

advokat za privredno pravo zatvaranje firme novi sad

Likvidacija privrednog društva, prema Zakonu o privrednim društvima, predstavlja jedan od oblika prestanka društva, odnosno njegovog “gašenja”. Postupak likvidacije moguć je samo u slučaju da Društvo ima dovoljno sredstava da podmiri sve svoje obaveze. Likvidacija društva se može sprovesti na osnovu odluke članova ili prinudno, ukoliko se steknu zakonski uslovi, bez obzira na volju članova (vlasnika društva).

Postupak Likvidacije po odluci članova sprovodi se iz više razloga, a kao najčešći jeste prestanak finansijskog interesa ili razloga zbog kog je društvo osnovano.

Šta je potrebno za pokretanje postupka likvidacije?

Kao prvo, neophodno je utvrditi da li društvo ima dovoljno sredstava da izmiri sve svoje dospele i nedospele obaveze. Ova procena je od ključne važnosti, obzirom da će se otvaranjem postupka likvidacije objaviti javni poziv (oglas) svim poznatim i nepoznatim poveriocima da prijave svoja potraživanja u propisanom roku, a da je za uspešno okončanje likvidacije neophodno izmiriti sva dugovanja.

advokat za zatvaranje firme novi sad likvidacija

Postupak pred Agencijom za privredne registre

Postupak likvidacije društva započinje se donošenjem i registracijom Odluke o pokretanju postupka likvidacije koju donose članovi privrednog društva. Istovremeno, APR će objaviti oglas o pokretanju likvidacije sa javnim pozivom poveriocima da prijave svoja potraživanja.

Odluka o pokretanju postupka likvidacije društva sa ograničenom odgovornošću ili akcionarskog društva donosi se na Skupštini društva, većinom glasova prisutnih članova – u skladu sa čl. 211 (ili čl. 358) Zakona o privrednim društvima, odnosno prema većini propisanoj Osnivačkim aktom društva.

Ukoliko se radi o nekom drugom obliku privrednog društva kao što je ortačko ili komanditno, ističemo da je neophodna saglasnost svih ortaka, odnosno komplementara.

Odluka o pokretanju postupka likvidacije obavezno sadrži identifikacione podatke društva, konstataciju da se nad društvom pokreće postupak likvidacije sa navedenim datumom otvaranja likvidacije. Pored toga, ovom Odlukom se razrešava zakonski zastupnik i istovremeno imenuje ličnost likvidacionog upravnika, naznačuje se adresa za prijem prijava potraživanja sa pozivom poveriocima da prijave svoja potraživanja u zakonskom roku uz upozorenje da će im protekom roka prijave biti prekludirane.

Odluka o pokretanju postupka likvidacije registruje se podnošenjem registracione prijave na obrazcu APR, uz dokaze o plaćenim taksama.

Danom otvaranja postupka likvidacije menja se naziv privrednog društva na način što se u poslovnom imenu dodaje oznaka “u likvidaciji”, shodno čl. 22 st. 5 Zakona o privrednim društvima (ZPD). Naš savet je da odmah po otvaranju izradite novi pečat društva sa novim nazivom. Dalje, od momenta otvaranja likvidacije, likvidacioni upravnik preuzima vođenje svih poslova privrednog društva shodno čl. 532 ZPD, gde su njegova ovlašćenja ograničena na preduzimanje radnji usmerenih ka okončanju likvidacionog postupka i dovršavanje poslova koji su započeti pre početka likvidacije.

Kako smo ranije naveli, prijave potraživanja društvo će primati na adresu koju je označilo u Odluci o pokretanju postupka likvidacije. Sve prispele prijave potraživanja, društvo je dužno da evidentira i sačini Listu priznatih i osporenih potraživanja. Dakle,društvo ima pravo da svako prijavljeno potraživanje ospori u roku od 30 dana od dana prijema, uz izuzetak potraživanja koja su utvrđena izvršnim ispravama!

Šta ovo znači? – Poverioci čija su potraživanja osporena od strane Društva prinuđena su da u roku od 15 dana od prijema obaveštenja o osporavanju njihovog potraživanja pokrenu postupak pred nadležnim sudom i obaveste Društvo o istom kako bi izbegli prekluziju.

advokat za likvidaciju firme novi sad advokatska kancelarija

Likvidacioni izveštaji i bilansi

Likvidacioni upravnik obavezan je da sačini i podnese Skupštini početni likvidacioni bilans u roku od 30 dana od dana otvaranja postupka likvidacije, a koji Skupština potom usvaja u roku od 30 dana. Takođe, pored navedenog bilansa, Likvidacioni upravnik sastavlja i podnosi Početni likvidacioni izveštaj Skupštini društva na usvajanje u roku od najranije 90, a najkasnije 120 dana od dana početka postupka likvidacije. Skupština je u obavezi da isti usvoji u roku od 30 dana od dana podnošenja. Tako usvojeni Izveštaj registruje se u roku od 15 dana od dana njegovog usvajanja uz Odluku o usvajanju.

Želimo da istaknemo da Likvidacioni upravnik ne može vršiti nikakva plaćanja u cilju namirenja poverilaca niti bilo kakve isplate članovima društva pre registracije Početnog likvidacionog izveštaja. Jedini izuzetak jesu plaćanja obaveza iz tekućeg poslovanja društva.

advokat za likvidaciju firme novi sad brisanje preduzetnik doo advokatska kancelarija

Brisanje društva iz registra

Nakon što je društvo uspešno izmirilo svoje obaveze prema poveriocima, Likvidacioni upravnik sastavlja završni likvidacioni bilans, Izveštaj o sprovedenom postupku likvidacije, pisane izjave da su potraživanja izmirena u potpunosti i da su svi poznati poverioci obavešteni, te Predlog odluke o raspodeli likvidacionog ostatka i čuvanju poslovnih knjiga.

Nakon što Skupština usvoji navedeno, donosi se Odluka o okončanju postupka likvidacije.

Ističemo, Likvidacioni upravnik ne može podneti prijavu za brisanje društva pre isteka roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa, odnosno pre okončanja svih sudskih postupaka. Uz registracionu prijavu za brisanje Društva iz registra prilažu se zahtevane usvojene Odluke i Izveštaji doneti na Skuštini društva, dokazi o prestanku poreskih obaveza, te dokaz o plaćenim taksama za usluge APR.

Naposletku, treba napomenuti da brisanjem društva iz registra ne prestaje odgovornost njegovih vlasnika, odnosno članova, ortaka, komplementara ili akcionara.

Naime, shodno čl. 545 Zakona o privrednim društvima ortaci i komplementari odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva u likvidaciji i nakon brisanja društva iz registra, dok komanditori, članovi društva s ograničenom odgovornošću i akcionari akcionarskog društva solidarno odgovaraju za obaveze društva do visine primljenog iznosa iz likvidacionog ostatka i nakon brisanja društva iz registra privrednih subjekata,.

Odgovornost članova društva zastareva u roku od 3 godine od dana brisanja društva iz registra.

advokat za likvidaciju

Prinudna likvidacija društva

Zakon o privrednim društvima u članovima 546 – 548 propisuje razloge za pokretanje postupka prinudne likvidacije.

Naravno, samim nastupanjem razloga iz čl. 546 ZPD ne znači da će registrator automatski i bez najave otpočeti postupak prinudne likvidacije. Naprotiv, pre samog pokretanja prinudne likvidacije, APR će na svojoj internet stranici objaviti Obaveštenje o privrednom društvu kod koga se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju, te uputiti i poziv društvu da u roku od 90 dana otkloni navedene razloge (ukoliko se isti mogu otkloniti) i registruje relevantne promene u registru.

U toku trajanja ovog roka, društvo posluje bez ikakvih ograničenja ali su treća lica javnim Obaveštenjem upozorena o postojanju mogućnosti da se nad društvom pokrene postupak prinudne likvidacije.

Tek po isteku pomenutog roka od 90 dana, po službenoj dužnosti, registrator će doneti akt o pokretanju postupka prinudne likvidacije i objaviti oglas o istom sa trajanjem od 60 dana koji će iskazati na svojoj internet stranici. Od dana objavljivanja ovog oglasa o prinudnoj likvidaciji, društvo ne može registrovati promene podataka u registru, a poslovanje društva ograničava se samo na radnje usmerene ka okončanju ranije preuzetih obaveza.

Nakon isteka prethodno pomenutog roka od 60 dana, a u daljem roku od 30 dana, APR će po službenoj dužnosti doneti akt o brisanju privrednog društva i isto obrisati iz registra. Imovina ovako brisanog društva postaje imovina članova društva u srazmeri sa njihovim udelima u kapitalu društva. Nakon brisanja društva iz registra privrednih subjekata, članovi brisanog društva odgovaraju za obaveze društva u skladu sa odredbama čl. 545 ZPD.

advokatska kancelarija novi sad

Postupak likvidacije privrednog društva je po svojoj prirodi kompleksan upravni postupak sa strogo postavljenim rokovima i uslovima čije je ispunjenje, bez izuzetaka, neophodno u cilju brisanja privrednih subjekata iz registra APR-a. Naš savet je svakako da se prethodno pokretanju postupka likvidacije savetujete sa stručnim licima odnosno advokatima kako biste izbegli sve negativne posledice i bez poteškoća sproveli likvidaciju i brisanje vašeg društva iz registra.

Advokat Anđelković

Još naših tekstova:

advokati novi sad внж адвокат

Naknada štete iz avio saobraćaja

Naknada štete u avio saobraćaju je u današnje vreme učestala, bilo da se radi kašnjenju/otkazivanju leta, ili gubitku prtljaga, a o čemu ćemo se baviti u ovom tekstu. Koji propisi regulišu naknadu štete u avio saobraćaju? Ova pitanja reguliše Zakon o obligacionim i osnovama svojinskopravnih

ВНЖ адвокат нови сад

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plati određeni iznos, odnosno zakupninu. Advokat za ugovore Novi Sad

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Real estate purchase in Serbia for foreigners

If you have decided to invest in real estate in Serbia, first of all you need to check whether citizens of your country can acquire real estate in the Republic of Serbia, under what conditions and what does buying real estate for foreigners in Serbia

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Kupovina nekretnine u Srbiji za strance

Da li i pod kojim uslovima stranci mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima? Sa kojim državama imamo bilateralni ugovor ili faktički reciprocitet? Odgovore daje advokat za imigraciono pravo u Novom Sadu.

advokati novi sad

Povreda ugleda i časti

Povreda ugleda i časti je slučaj sa kojim se svako od nas može susresti u svakodnevnom životu, čime ćemo se baviti u ovom tekstu, ali i sa načinima zaštite ukoliko dođe do povrede vaših prava. Razlikovanje ugleda i časti Iako na prvi pogled čast i

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!