Osnivanje firme i opšti akti poslodavca

advokat za privredno pravo osnivanje društva novi sad

Šta mi je potrebno da otvorim firmu?

Nakon što ste odlučili da pokrenete sopstveni biznis, potrebno je da definišete nekoliko ključnih faktora budućeg poslovanja. 

Za početak, potrebno je da odredite da li želite da poslujete kao preduzetnik ili osnivate pravno lice – privredno društvo. Ovde ćemo samo ukratko napomenuti da Prema zakonu o privrednim društvima postoji nekoliko formi privrednih društava, a o čemu ćemo pisati u okviru posebnog teksta s obzirom na kompleksnost teme.

Pored forme poslovanja, potrebno je odrediti podatke kao što su sedište, osnovna delatnost, naziv društva, itd, o čemu ćemo sve govoriti u daljem tekstu.

Sve prethodno pomenute informacije neophodne su radi sačinjavanja osnivačkog akta i popunjavanja predviđenih obrazaca koje zahteva Agencija za privredne registre.

Sama procedura pred Agencijom za privredne registre (APR) je stroga i zahteva da precizno popunite predviđene obrasce, sačinite, usvojite i overite određene akte i uplatite neophodne takse za registraciju. Ukoliko su svi uslovi ispunjeni, APR će po zahtevu doneti Rešenje kojim se usvaja registraciona prijava, odnosno Rešenje kojim se i zvanično osniva vaše privredno društvo ili preduzetnička radnja.

Osim procedure pred Agencijom za privredne registre, u zavisnosti od forme društva koje se osniva, potrebno je overiti potpise zakonskog/ih zastupnika, otvoriti prelazni račun radi usplate osnovnog kapitala, poslovne račune u izabranim bankama i dr.

Koje opšte akte kao poslodavac treba da imam?

Kada ste završili sve obaveze oko osnivanja vaše firme kod Agencije za privrede registre, potrebno je urediti pravila poslovanja vaše buduće firme, te proces i organizaciju rada. Kako biste definisali sve što je potrebno za poslovanje treba da donesete određene opšte akte. Donošenje određenih akata je obavezno prema našim pozitivnim propisima (u zavisnosti od broja zaposlenih u pravnom licu), dok je donošenje drugih opštih akata poželjno. U daljem tekstu pojasnićemo koja dokumenta su neophodna za funkcinisanje firme i šta zakon u određenim slučajevima nameće kao obavezu.

advokat za privredno pravo osnivanje društva novi sad

1. Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje i smanjivanje rizika i cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavac je dužan da donese akt o proceni rizika u pisanoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje, bez obzira na broj zaposlenih lica.

Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, ukoliko poslodavac propusti obavezu donošenja Akta o proceni rizika, predviđena je novčana kazna od 800.000 do 1.000.000 dinara za prekršaj.

Poslove bezbednosti i zdravlja na radu može da obavlja lice koje ima položen stručni ispit, a u delatnostima trgovine na malo, usluga smeštaja i ishrane, informisanja i komunikacija, finansijskim i osiguranja, poslovanja nekretninama, stručnim, naučnim, inovacionim, administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima, obaveznog socijalnog osiguranja, obrazovanja, umetnosti, zabave i rekreacije, kao i ostalim uslužnim deltnostima, ako ima do 20 zaposlenih, poslodavac može da obavlja sam i nije dužan da ima položen stručni ispit.

Savet advokata je da vam Akt o proceni rizika uradi lice koje je stručno za tu oblast, a Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova će doprineti bržoj i lakšoj izradi.

Pored toga, lice za bezbednost i zdravlje na radu će vam pomoći u izradi Programa osposobljavanja zaposlenih iz oblasti bezbnednosti i zdravlja na radu.

advokatska kancelarija u novom sadu privredno pravo otvaranje firme

 2. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova

Ovim Pravilnikom se utvrđuju organizacioni delovi kod poslodavca, naziv i opis poslova, vrsta i stepen zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i drugi posebni uslovi za rad na tim pozicijama, a može se utvrditi i broj izvršilaca. Obaveza donošenja pravilnika ne odnosi se na poslodavca koji ima 10 i manje zaposlenih.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova donosi nadležni organ kod poslodavca, a savet advokata je da u tome uvek učestvuje i advokat za radno pravo kako bi u svakom konkretnom slučaju bile ispoštovane zakonske odredbe. Pored toga, advokat za radno pravo će vam ukazati na sve mogućnosti koje ovaj pravilnik može da sadrži, a na osnovu kog ćete moći da poslujete bez opasnosti da dođete u problem sa Inspekcijom rada.

najbolji advokat za privredno pravo osnivanje drustva radno pravo privredno pravo

 3. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu

Poslodavac je dužan da opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom, utvrdi prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih – prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti I zdravlja na radu može utvrditi ugovorom o radu.

Savet advokata za radno pravo je da ovu oblast uredite posebnim pravilnikom, ukoliko nemate zaključen kolektivni ugovor, a sve u cilju izbegavanja da tekst Ugvora o radu dodatno opterećujete sadržajem koji može da se uredi jednim aktom za sve zaposlene. Razlog tome je što bezbednost i zdravlje na radu predstavlja veoma kompleksnu oblast, naročito ukoliko imate radna mesta sa povećanim rizikom.

4. Pravilnik o radu

Pravilnik o radu je opšti akt poslodavca kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa.

Zakon o radu ne ustanovljava obavezu donošenja ovog pravilnika, budući da sva prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa mogu biti utvrđena ugovorom o radu.

Međutim, advokat za radno pravo kao jedan od najvažnijih akata u poslovanju jednog privrednog društva označava upravo Pravilnik o radu budući da se njime reguliše jedan sveobuhvatan radno pravni odnos između poslodavca i svih zaposlenih. Naš savet je da taj odnos regulišete upravo pravilnikom o radu, kako biste izbegli česte izmene ugovora o radu kad god se za to ukaže potrebe, budući da u svakom momentu možete da donesete izmene i dopune pravilnika o radu koji će se primenjivati na sva zaposlena lica, umesto da menjate svaki ugovor o radu pojedinačno.

Pravilnikom o radu ćemo predvideti najvažnije odredbe koje nisu sadržane u Zakonu o radu, a koje će poslodavcu omogućiti takvo poslovanje i donošenje odluka koje će biti zakonito.

Navešćemo jedan primer. Zakonom o radu su samo delimično predviđeni otkazni razlozi, budući da poslodavci posluju u različitim delatnostima i jedan zakon nije mogao da reguliše sva moguća pitanja u redovnom poslovanju jednog privrednog društva. Tako, kašnjenje na posao nije predviđeno kao otkazni razlog, zbog čega vašem zaposlenom ne biste mogli dati otkaz ugovora o radu ukoliko sami niste propisali taj otkazni razlog pravilnikom o radu.

Advokat za radno pravo će vam detaljno urediti pravilnik o radu i propisati pravila za sve situacije koje su se u praksi pokazale spornim.

5. Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju

Poslodavac koji ima više od 10 zaposlenih dužan je da opštim aktom uredi postupak unutrašnjeg uzbunjivanja. Odredbe tog akta moraju biti u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača i podzakonskim aktom. Takođe, propiana je obaveza da poslodavac odredi lice koje će biti ovlašćeno za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem. Za nepoštovanje navedenih normi predviđene su novčane kazne u rasponu od 50.000 do 500.000 dinara, dok je za preduzetnike raspon predviđen od 20.000 do 200.000 dinara.

Advokat za radno pravo sačiniće vam Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju i urediti drugu potrebnu dokumentaciju.

6. Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama

Odredba čl. 8 Zakona o računovodstvu propisuje:

“Pravna lica, odnosno preduzetnici opštim aktom, u skladu sa ovim zakonom, uređuju organizaciju računovodstva na način koji omogućava sveobuhvatno evidentiranje, kao i sprečavanje i pravovremeno otkrivanje pogrešno evidentiranih poslovnih promena, uređuju interne računovodstvene kontrolne postupke, utvrđuju računovodstvene politike, određuju lica koja su odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka poslovne promene i sastavljanje i kontrolu računovodstvenih isprava o poslovnoj promeni, uređuju kretanje računovodstvenih isprava i utvrđuju rokove za njihovo dostavljanje na dalju obradu i knjiženje u poslovnim knjigama.”

Nepoštovanje ovde odredbe predstavlja privredni prestup, za koji je propisana kaznu u iznosu od 100.000 do 3.000.000 dinara. Za odgovorno lice u pravnom licu predviđena kazna je od 20.000 do 150.000 dinara.

U sačinjavanju ovog akta učestvuje vaš knjigovođa.

najbolji advokat u novom sadu advokatska kancelarija

7. Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Nakon što je na snagu stupio novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, sam podatak o ličnosti je široko definisan, a za sva lica je ustanovljena obaveza da, ukoliko dolaze u posed takvih podataka, o tome obaveste lica čije podatke obrađuju i pribave njihovu saglasnost. Prema tome, obaveza je poslodavca da svoje zaposlene obavesti o napred navedenom, kao i da pribavi njihovu saglasnost za obradu podataka.

Sam postupak i dataljanije obaveze možete regulisati Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti u čemu će vam pomoći advokat.

najbolja advokatska kancelarija novi sad u novom sadu

Pored navedenih opštih akata, važno je da za svaki pojedinačni akt takođe imate sve potrebne elemente predviđene Zakonom. Tu se javljaju pre svega ugovori o radu, ali i drugi ugovori o radnom angažovanju. Takođe, važno je da prilikom svakog angažovanja određenog lica istom uručite drugu propratnu dokumentaciju kao što su Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radu i zloupotrebi prava na zaštitu takvog ponašanja i Obaveštenje o pravima iz Zakona o zaštiti uzbunjivača. Sve navedene akte sačiniće vam advokat za radno pravo.

Advokat Anđelković

Još naših tekstova:

advokati novi sad внж адвокат

Naknada štete iz avio saobraćaja

Naknada štete u avio saobraćaju je u današnje vreme učestala, bilo da se radi kašnjenju/otkazivanju leta, ili gubitku prtljaga, a o čemu ćemo se baviti u ovom tekstu. Koji propisi regulišu naknadu štete u avio saobraćaju? Ova pitanja reguliše Zakon o obligacionim i osnovama svojinskopravnih

ВНЖ адвокат нови сад

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plati određeni iznos, odnosno zakupninu. Advokat za ugovore Novi Sad

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Real estate purchase in Serbia for foreigners

If you have decided to invest in real estate in Serbia, first of all you need to check whether citizens of your country can acquire real estate in the Republic of Serbia, under what conditions and what does buying real estate for foreigners in Serbia

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Kupovina nekretnine u Srbiji za strance

Da li i pod kojim uslovima stranci mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima? Sa kojim državama imamo bilateralni ugovor ili faktički reciprocitet? Odgovore daje advokat za imigraciono pravo u Novom Sadu.

advokati novi sad

Povreda ugleda i časti

Povreda ugleda i časti je slučaj sa kojim se svako od nas može susresti u svakodnevnom životu, čime ćemo se baviti u ovom tekstu, ali i sa načinima zaštite ukoliko dođe do povrede vaših prava. Razlikovanje ugleda i časti Iako na prvi pogled čast i

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!