Naknada Štete

advokat za naknadu štete novi sad

Šta je šteta i koji oblici štete postoje?

Prema Zakonu o obligacionim odnosima šteta je umanjenje nečije imovine i sprečavanje njenog povećanja, kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha. Oštećeni uvek može podneti zahtev za naknadu štete protiv štetnika ili odgovornog lica (npr. osiguranja).

Postoje dva oblika štete: materijalna i nematerijalna.

Kod materijalne štete u pitanju je šteta na stvarima, imovini ili imovinskim pravima oštećenog, dakle povreda materijalnog dobra nekog lica.

Kao poseban vid materijalne štete ističemo naknadu u obliku novčane rente, na koju oštećeno lice može ostvariti pravo u slučaju smrti telesne povrede ili oštećenja zdravlja, kada se novčana renta dosuđuje doživotno ili za određeno vreme.

Nematerijalna štete ne predstavlja umanjene nečije imovine ili sprečavanje njenog povećanja, već se ista javlja u obliku pretrpljenih fizičkih bolova, pretrpljenih duševnih bolova zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica, kao i straha.

U kom roku mogu da tražim naknadu štete?

Potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kad je oštećenik doznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo, dok u svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kad je šteta nastala.

Kada je šteta prouzrokovana krivičnim delom, a za krivično gonjenje je predviđen duži rok zastarelosti, zahtev za naknadu štete prema odgovornom licu zastareva kad istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja.

Advokat za naknadu štete se u praksi najčešće sreće sa sledećim vidovima naknade štete:

Naknada štete zbog povrede na radu

Poslodavac je obavezan da zaposlenom obezbedi uslove rada i organizuje rad na takav način da se obezbedi i očuva bezbednost i zaštita života i zdravlja na radu.

Prema Zakonu o radu, ukoliko na radu ili u vezi sa radom dođe do bilo kakve nezgode, poslodavac je dužan da zaposlenom isplati naknadu štete zbog povrede na radu.

advokatska kancelarija novi sad naknada stete tuzba

Zakon o zdravstvenom osiguranju definiše pojam povrede na radu, tako da se pod povredom na radu podrazumeva:

  • povreda zaposlenog koja se dogodi u prostornoj, vremenskoj i uzročnoj povezanosti sa obavljanjem posla po osnovu koga je osiguran,
  • povreda koju zaposleni pretpri pri dolasku odnosno povratku sa posla,
  • oboljenje zaposlenog koje je nastalo neposredno ili kao isključiva posledice nesrećnog slučaja ili više sile za vreme obavljanja posla po osnovu koga je osiguran, tzv. profesionalno oboljenje.

Tužba za naknadu štete može da se podnese ukoliko zaposleni može da dokaže uzročno posledičnu vezu između nastale povrede i obavljanja rada, dok se krivica poslodavca pretpostavlja i ona ne mora da se dokazuje. Međutim, poslodavac se može osloboditi odgovornosti, tako što će dokazati da je povreda na radu nastala bez njegove krivice.

Ukoliko poslodavac obavlja opasnu delatnost ili ukoliko tokom rada zaposleni rade na mašinama i uređajima koji se mogu smatrati opasnom stvari, poslodavac odgovara bez obzira na krivicu, objektivna odgovornost. Međutim, poslodavac se i u tom slučaju može osloboditi odgovornosti tako što će dokazati da je povreda na radu nastala kao posledica nekog drugog uzroka, isključivom radnjom trećeg lica ili samog zaposlenog.

Nakon nastale povrede, potrebno je da se zaposleni javi kod nadležnog lekara kako bi se utvrdila težina povrede i preduzele sve druge potrebne mere. Lekarski izveštaji predstavljaju jedan od glavnih dokaza potrebnih za vođenje postupka radi naknade štete.

Zbog povrede na radu moguće je ostvariti pravo na naknadu materijalne štete koja se može javiti u vidu troškova lečenja, nematerijalne štete zbog pretrpljenih fizičkih bolova, pretrpljenih duševnih bolova zbog umanjenja životne aktivnosti i/ili naruženosti, straha. Takođe, kao poseban vid materijalne štete zaposleni može ostvariti pravo na naknadu u vidu novčane rente koja se javlja npr. u situaciji kada zaposleni zbog povrede na radu biva raspoređen na drugo radno mesto (usled zdravstvene nesposobnosti da obavlja rad na ranijem radnom mestu), kada ostvaruje manju zaradu. Tada zaposleni ima pravo na novčanu rentu koju će mu poslodavac isplaćivati kao razliku između ranije i nove zarade.

Detaljnije pročitajte u našem blogu „Naknada štete zbog povrede na radu„.

Naknada štete zbog ujeda psa, pada u šaht ili pada na ledu

Postoje brojni slučajevi u praksi gde su psi lutalice napali prolaznike i pričinili štetu, usled čega nastupaju različite štetne posledice u obliku materijalne štete (pocepana odeća, gubitak prihoda zbog lečenja, troškovi lečenja itd.) i nematerijalne štete (fizička bol, duševna bol zbog umanjenja životne aktivnosti i/ili naruženosti, strah). Isti oblik naknade štete se javlja i prilikom pada u šaht ili pada na ledu.

advokat novi sad advokatska kancelarija

Za ovu vrstu štete odgovoran je grad ili opština, a osnov odgovornosti se ogleda u propuštanju da se preduzmu potrebne mere da bi se sprečilo nastupanje štete.

Neki od gradova su svojim aktima uredili postupak naknade štete koja je nastupila usled ujeda psa lutalica, pada u šaht ili pada na ledu, pa tako i Grad Novi Sad. Na snazi je Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva za mirno rešavanje sporova za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja, pada u šaht, rupu i okliznuće na snegu i ledu na teritoriji Grada Novog Sada.

Samu proceduru koju je potrebno sprovesti završiće vam advokat za naknadu štete.

Ukoliko ste pretrpeli povredu po nekom od napred navedenih osnova, potrebno je da obezbedite svedoke, javite se lekaru koji će konstatovati povrede i način na koji je do povreda došlo, a potom da se javite advokatu radi pokretanja postupka za naknadu štete.

Detaljnije pročitajte u našem blogu „Naknada štete zbog ujeda psa, pada u šaht ili pada na ledu„.

Naknada štete zbog nezakonitog otkaza

Nazakonit otkaz je pojava sa kojom se danas sve češće susrećemo, zbog čega nezakonito rešenje o otkazu ugovora o radu biva poništeno u sudskom postupku.

Po okončanju postupka radi poništaja rešenja o otkazu ugovora o radu, koji u praksi može da traje duže vreme, zaposleni stiče pravo da potražuje naknadu štete zbog nezakonitog otkaza koja materijalna šteta se utvrđuje u visini izgubljene zarade koja u sebi sadrži pripadajući porez i doprinose u skladu sa zakonom, u koju ne ulazi naknada za ishranu u toku rada, regres za korišćenje godišnjeg odmora, bonusi, nagrade i druga primanja po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca.

tuzba za naknadu stete advokat u novom sadu

Period za koji zaposleni može da potražuje naknadu štete je od momenta donošenja nezakonitog rešenja o prestanku radnog odnosa pa do dana vraćanja na rad po presudi kojom se takvo rešenje poništava odnosno do dana donošenja odluke ukoliko u posotupku nije traženo vraćanje na rad.

Navedena naknada se umanjuje za iznos prihoda koje je zaposleni ostvario po osnovu rada, po prestanku radnog odnosa.

Detaljnije pročitajte u našem blogu „Naknada štete zbog nezakonitog otkaza

Postupak radi naknade štete zbog nezakonitog otkaza, kao i postupak radi poništaja rešenja o otkazu ugovora o radu (koji prethodi postupku radi naknade štete) može uspešno da vam završi advokat za radno pravo.

Naknada štete nastale u saobraćajnim nezgodama

Naknada štete nastale u saobraćajnim nezgodama najčešći je slučaj u svakodnevnici gde građani usled nedovoljnog poznavanja prava često ne uspevaju da ishoduju pravično obeštećenje.

advokatska kancelarija u novom sadu

Učesnici saobraćajne nezgode često sami otežaju kasniji postupak naplate štete, tako što na licu mesta ne pozivaju saobraćajnu policiju, sami se dogovaraju o obeštećenju na neki paušalno određen iznos, pa se kasnije takav dogovor ne ispoštuje. Na taj način oštećeni dolazi u situaciju gde je izuzetno teško dokazati uzrok nastale štete budući da ne postoji policijski zapisnik o šteti.

Isto tako, česta je pojava da oštećeni ne prijave povrede nastale tokom saobraćajne nezgode prilikom davanja izjave na policijski zapisnik o saobraćajnoj nezgodi.  U slučaju postojanja bilo koje povrede, pa i najmanje ukočenosti u vratu, potrebno je da isto bude konstatovano u policijskom zapisniku. Pored navedenog, nepohodno je da se javite lekaru koji će takođe konstatovati povrede i način na koji je do povreda došlo.

Policijski zapisnik o uviđaju je javna isprava u kojoj se navode sve okolnosti i činjenice koje su zatečene na mestu događaja: uslovi saobraćaja i puta, mesto i vreme saobraćajne nezgode, položaj vozila, broj učesnika, približna procena nastale materijalne štete, nastale povrede ili smrt, podaci u alkoholisanosti učesnika itd. Navedene činjenice kasnije znatno olakšavaju postupak naknade štete, najpre mirnim rešenjem-vansudskim putem, a potom eventualno sudskim putem.

Ukoliko nema povređenih lica a materijalna šteta ne prelazi iznos od 200.000,00 dinara, dok su se učesnici saglasili ko je krivac za nastalu štetu, tada se popunjava Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. Primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi obavezni su da u vozilu imaju svi vozači motornih vozila, vlasnici polisa osiguranja o autoodgovornosti. Za neposedovanje ovog izveštaja predviđene su novčane kazne.

Često građani pokušavaju sami da ishoduju obeštećenje mirnim putem, a u kojim slučajevima osiguravajuća društva nastoje da minimiziraju iznose naknade oslanjajući se na činjenicu da oštećeni nedovoljno poznaju svoja prava. Takođe, kada se oštećena lica javljaju bez posredovanja advokata, osiguravajuća društva neretko dodatno uslovljavaju isplatu zahtevom da se oštećeni odreknu daljih potraživanja, u kom slučaju vođenje sudskog postupka više ne bi bilo moguće.

Zbog svega napred navedenog, savetujemo da u postupku naknade štete nastale u saobraćajnim nezgodama angažujete advokata za naknadu štete jer na taj način sebi obezbeđujete visok stepen sigurnosti i pravničkog znanja na koji način se dodatno uvećavaju šanse za pravičnim obeštećenjem.

Detaljnije pročitajte u našem blogu „Naknada štete nastale u saobraćajnoj nezgodi

Naknada štete zbog vršnjačkog nasilja u školi

Odredbom čl. 79 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja određena su prava deteta i učenika, tako da su ustanova, odnosno zaposleni u ustanovi, dužni da obezbede ostvarivanje prava deteta i učenika, i to pravo na uvažavanje ličnosti, zaštitu od diskriminaacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, pokretanje inicijative za preispitivanje odgovornosti učesnika u obrazovno-vaspitnom procesu ukoliko određena prava nisu ostvarena, kao i zaštitu i pravično postupanje ustanove prema detetu i učeniku. Obaveza direktora ustanove je da po prijavi učenika ili roditelja preduzme odgovarajuće mere u roku određenom zakonom.

advokat u novom sadu najbolji odsteta


Odredbom
čl. 85 Zakona osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđena je obaveza direktora da zaključkom pokrene vaspitno-disciplinski postupak, za učinjenu povredu iz čl. 110-112 istog zakona, učinjenu od strane učenika, a koja zabrana se odnosi na zabranu diskriminacije, zabranu nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i zabranu ponašanja koje vređa ugled, čast i dostojanstvo, odmah a najkasnije u roku od dva dana od dana saznanja, u kom postupku svi učesnici moraju biti saslušani i dati pisanu izjavu.

Ukoliko su prema detetu preduzete takve radnje nasilja koje za posledicu imaju stvarno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva ličnosti deteta, a školska ustanova je svojim pasivnim držanjem propustila da obezbedi uslove za pravilan razvoj deteta, ista snosi odgovornost osnovom čega dete ima pravo da potražuje naknadu štete.

Nažalost, danas nisu retki slučajevi vršnjačkog nasilja u kojima škole često imaju pasivno držanje i ne preduzimaju nikakve mere kako bi se učenik i dete koje je žrtva vršnjačkog nasilja zaštitilo. U tim slučajevima često dolazi do fizičkog povređivanja deteta, verbalnog zlostavljanja kada dete postaje psihički nestabilno koja stanja zahtevaju lekarsku pomoć.

Ukoliko je vaše dete pretpelo vršnjačko nasilje u školi, zakažite konsultacije sa advokatom koji se bavi naknadom štete nastale usled vršnjačkog nasilja, utvrdite koja su vaša prava a potom pokrenite postupak za naknadu štete.

Advokat za naknadu štete Novi Sad

Pored navedenih vidova naknade štete, naša advokatska kancelarija pruža advokatske usluge i za sve druge oblike naknade štete, kao što su naknada štete zbog zlostavljanja na radu, naknada štete zbog diskriminacije, naknada štete zbog nasilja u porodici, naknada štete nastale u tuči i dr.

Advokatska kancelarija Anđelković

Još naših tekstova:

advokati novi sad внж адвокат

Naknada štete iz avio saobraćaja

Naknada štete u avio saobraćaju je u današnje vreme učestala, bilo da se radi kašnjenju/otkazivanju leta, ili gubitku prtljaga, a o čemu ćemo se baviti u ovom tekstu. Koji propisi regulišu naknadu štete u avio saobraćaju? Ova pitanja reguliše Zakon o obligacionim i osnovama svojinskopravnih

ВНЖ адвокат нови сад

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu je ugovor kojim se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a zakupac se obavezuje da mu za to plati određeni iznos, odnosno zakupninu. Advokat za ugovore Novi Sad

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Real estate purchase in Serbia for foreigners

If you have decided to invest in real estate in Serbia, first of all you need to check whether citizens of your country can acquire real estate in the Republic of Serbia, under what conditions and what does buying real estate for foreigners in Serbia

nekretnine stranci novi sad advokat lawyer serbia real estate immigration law expert

Kupovina nekretnine u Srbiji za strance

Da li i pod kojim uslovima stranci mogu sticati pravo svojine na nepokretnostima? Sa kojim državama imamo bilateralni ugovor ili faktički reciprocitet? Odgovore daje advokat za imigraciono pravo u Novom Sadu.

advokati novi sad

Povreda ugleda i časti

Povreda ugleda i časti je slučaj sa kojim se svako od nas može susresti u svakodnevnom životu, čime ćemo se baviti u ovom tekstu, ali i sa načinima zaštite ukoliko dođe do povrede vaših prava. Razlikovanje ugleda i časti Iako na prvi pogled čast i

advokat novi sad

Eksproprijacija

Šta je eksproprijacija, koje su vrste i uslovi za sprovođenje eksproprijacije. Kada je moguće ostvariti naknadu štete u slučaju eksproprijacije. Odogovore daje Advokat za stvarno pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad

Pravo preče kupovine

Šta je pravo preče kupovine? Kada ono postoji po ugovoru, a kada po sili zakona? Koja su prava i obaveze vlasnika nepokretnosti, suvlasnika i titulara prava preče kupovine? Odgovore daje advokat za imovinsko pravo u Novom Sadu.

advokat novi sad lawyer serbia

ANĐELKOVIĆ

Advokatska kancelarija

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

 

Radno vreme: 08.00 – 16:00h

OBLASTI

__________________________________________

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!

KONTAKT

Vaš posao je naš posao, definišimo uspeh zajedno!